Senate Small Business & Entrepreneurship Committee

Main Page

Related Forum Threads


Committee Ranking Member

Congress Member
StateYearsSocial
Govt. WebsiteD.C. Phone
Jim Risch
S(R)Idaho10.9   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521

Committee Members

Congress Member
StateYearsSocial
Govt. WebsiteD.C. Phone
Ben CardinS(D)Maryland12.9      YYY YY Ycardin.senate.gov202-224-45243
Chris CoonsS(D)Delaware9      YYY YY Ycoons.senate.gov202-224-50421
Cory BookerS(D)New Jersey6.1      YYY YY Ybooker.senate.gov202-224-322425
Cory GardnerS(R)Colorado4.9      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
David VitterS(R)Louisiana14.9      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Deb FischerS(R)Nebraska6.9      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Ed MarkeyS(D)Massachusetts6.4      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-28364
Gary PetersS(D)Michigan6.9      YYY YY Ypeters.senate.gov202-224-62211
Heidi HeitkampS(D)North Dakota6.9      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Jeanne ShaheenS(D)New Hampshire10.9      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Joni ErnstS(R)Iowa4.9      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Kelly AyotteS(R)New Hampshire8.9      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Marco RubioS(R)Florida8.9      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Maria CantwellS(D)Washington18.9      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Mazie HironoS(D)Hawaii6.9      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Mike EnziS(R)Wyoming22.9      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Rand PaulS(R)Kentucky8.9      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Ron JohnsonS(R)Wisconsin8.9      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Tim ScottS(R)South Carolina6.9      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211

Related Forum Threads


Committee Ranking Member

Congress Member
StateYearsSocial
Govt. WebsiteD.C. Phone
Jim Risch
S(R)Idaho10.9   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521

Committee Members

Congress Member
StateYearsSocial
Govt. WebsiteD.C. Phone
Ben CardinS(D)Maryland12.9      YYY YY Ycardin.senate.gov202-224-45243
Chris CoonsS(D)Delaware9      YYY YY Ycoons.senate.gov202-224-50421
Cory BookerS(D)New Jersey6.1      YYY YY Ybooker.senate.gov202-224-322425
Cory GardnerS(R)Colorado4.9      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
David VitterS(R)Louisiana14.9      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Deb FischerS(R)Nebraska6.9      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Ed MarkeyS(D)Massachusetts6.4      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-28364
Gary PetersS(D)Michigan6.9      YYY YY Ypeters.senate.gov202-224-62211
Heidi HeitkampS(D)North Dakota6.9      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Jeanne ShaheenS(D)New Hampshire10.9      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Joni ErnstS(R)Iowa4.9      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Kelly AyotteS(R)New Hampshire8.9      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Marco RubioS(R)Florida8.9      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Maria CantwellS(D)Washington18.9      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Mazie HironoS(D)Hawaii6.9      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Mike EnziS(R)Wyoming22.9      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Rand PaulS(R)Kentucky8.9      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Ron JohnsonS(R)Wisconsin8.9      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Tim ScottS(R)South Carolina6.9      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211