Senate Budget Committee

Main Page

Latest Forum Threads on Senate Budget Committee

Related Forum Threads


Committee Chairperson

Congress Member
StateYearsSocial
Govt. WebsiteD.C. Phone
Patty Murray
S(D)Washington26.6      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212

Committee Ranking Member

Congress Member
StateYearsSocial
Govt. WebsiteD.C. Phone
Jeff Sessions
S(R)Alabama0.8 NY YY Yjustice.gov248

Committee Members

Congress Member
StateYearsSocial
Govt. WebsiteD.C. Phone
Angus KingS(I)Maine6.6      YYY YY Yking.senate.gov202-224-53441
Bernie SandersS(D)Vermont12.6      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-51411806
Bill NelsonS(D)Florida18.6      YYY YY Ybillnelson.senate.gov202-224-527437
Chris CoonsS(D)Delaware8.8      YYY YY Ycoons.senate.gov202-224-50421
Chuck GrassleyS(R)Iowa38.6      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Debbie StabenowS(D)Michigan18.6      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
Jeff MerkleyS(D)Oregon10.6      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Kelly AyotteS(R)New Hampshire8.6      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Lindsey GrahamS(R)South Carolina16.6      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Mark WarnerS(D)Virginia10.6      NYY YY Ywarner.senate.gov202-224-20232
Mike CrapoS(R)Idaho20.6      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Mike EnziS(R)Wyoming22.6      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Pat ToomeyS(R)Pennsylvania8.6      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Rob PortmanS(R)Ohio8.6      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Roger WickerS(R)Mississippi11.6      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Ron JohnsonS(R)Wisconsin8.6      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Ron WydenS(D)Oregon23.5      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-52442
Sheldon WhitehouseS(D)Rhode Island12.6      YYY YY Ywhitehouse.senate.gov202-224-29213
Tammy BaldwinS(D)Wisconsin6.6      YYY YY Ybaldwin.senate.gov202-224-56533
Tim KaineS(D)Virginia6.6      YYY YY Ykaine.senate.gov202-224-402447