House Veterans' Affairs Committee


Related Forum Threads

Videos on House Veterans' Affairs Committee


Committee Chairperson

Congress Member
StateYearsSocial
Govt. WebsiteD.C. Phone
Jeff Miller
H(R)Florida19.8      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366

Committee Ranking Member

Congress Member
StateYearsSocial
Govt. WebsiteD.C. Phone
Mike Michaud
H(D)Maine18.6      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-63063

Committee Members

Congress Member
StateYearsSocial
Govt. WebsiteD.C. Phone
Ann KirkpatrickH(D)Arizona8.6      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
Annie KusterH(D)New Hampshire8.6      NYY YY Ykuster.house.gov202-225-52060
Brad WenstrupH(R)Ohio8.6      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Corrine BrownH(D)Florida28.6      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Dan BenishekH(R)Michigan10.6      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Phil RoeH(R)Tennessee12.6      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Dina TitusH(D)Nevada8.6      YYY YY Ytitus.house.gov202-225-59650
Doug LambornH(R)Colorado14.6      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Gloria Negrete McLeodH(D)California8.6      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Gus BilirakisH(R)Florida14.6      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Jackie WalorskiH(R)Indiana8.6      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Jeff DenhamH(R)California10.6      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Jon RunyanH(R)New Jersey10.6      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Julia BrownleyH(D)California8.6      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Mark AmodeiH(R)Nevada9.9      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Mark TakanoH(D)California8.6      YYY YY Ytakano.house.gov202-225-23050
Mike CoffmanH(R)Colorado12.6      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Paul CookH(R)California8.6      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Raul RuizH(D)California8.6      YYY YY Yruiz.house.gov202-225-53300
Beto O'RourkeH(D)Texas8.6    YNY YY Y202-225-483131
Tim HuelskampH(R)Kansas10.6      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Tim WalzH(D)Minnesota14.6      YYY YY Ywalz.house.gov202-225-24721
Bill FloresH(R)Texas10.6      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050

House Veterans' Affairs Committee


Related Forum Threads

Videos on House Veterans' Affairs Committee


Committee Chairperson

Congress Member
StateYearsSocial
Govt. WebsiteD.C. Phone
Jeff Miller
H(R)Florida19.8      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366

Committee Ranking Member

Congress Member
StateYearsSocial
Govt. WebsiteD.C. Phone
Mike Michaud
H(D)Maine18.6      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-63063

Committee Members

Congress Member
StateYearsSocial
Govt. WebsiteD.C. Phone
Ann KirkpatrickH(D)Arizona8.6      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
Annie KusterH(D)New Hampshire8.6      NYY YY Ykuster.house.gov202-225-52060
Brad WenstrupH(R)Ohio8.6      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Corrine BrownH(D)Florida28.6      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Dan BenishekH(R)Michigan10.6      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Phil RoeH(R)Tennessee12.6      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Dina TitusH(D)Nevada8.6      YYY YY Ytitus.house.gov202-225-59650
Doug LambornH(R)Colorado14.6      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Gloria Negrete McLeodH(D)California8.6      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Gus BilirakisH(R)Florida14.6      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Jackie WalorskiH(R)Indiana8.6      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Jeff DenhamH(R)California10.6      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Jon RunyanH(R)New Jersey10.6      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Julia BrownleyH(D)California8.6      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Mark AmodeiH(R)Nevada9.9      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Mark TakanoH(D)California8.6      YYY YY Ytakano.house.gov202-225-23050
Mike CoffmanH(R)Colorado12.6      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Paul CookH(R)California8.6      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Raul RuizH(D)California8.6      YYY YY Yruiz.house.gov202-225-53300
Beto O'RourkeH(D)Texas8.6    YNY YY Y202-225-483131
Tim HuelskampH(R)Kansas10.6      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Tim WalzH(D)Minnesota14.6      YYY YY Ywalz.house.gov202-225-24721
Bill FloresH(R)Texas10.6      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050