U.S. Congress

Members of Congress


23 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Joni ErnstS(R)Iowa4.9      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Jeff MerkleyS(D)Oregon10.9      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Sherrod BrownS(D)Ohio12.9      YYY YY Ybrown.senate.gov202-224-23154
John ShimkusH(R)Illinois22.9      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Tim WalzH(D)Minnesota12.9      YYY YY Ywalz.house.gov202-225-24721
Ron JohnsonS(R)Wisconsin8.9      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Martin HeinrichS(D)New Mexico6.9      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
Bill ShusterH(R)Pennsylvania18.6      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Ben SasseS(R)Nebraska4.9      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
David ReichertH(R)Washington14.9      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Chellie PingreeH(D)Maine10.9      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
Collin PetersonH(D)Minnesota28.9   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-21650
Scott PetersH(D)California6.9      YYY YY Yscottpeters.house.gov202-225-05080
Erik PaulsenH(R)Minnesota10.9      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Cynthia LummisH(R)Wyoming10.9      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Zoe LofgrenH(D)California24.9    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Ron KindH(D)Wisconsin22.9      YYY YY Ykind.house.gov202-225-55060
Denny HeckH(D)Washington6.9      NYY YY Ydennyheck.house.gov202-225-97400
Cory GardnerS(R)Colorado4.9      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
John CarterH(R)Texas16.9      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Lois CappsH(D)California21.8      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
Larry BucshonH(R)Indiana8.9      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Diane BlackH(R)Tennessee8.9      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310