U.S. Congress

Members of Congress from Blue States


192 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Elizabeth WarrenS(D)Massachusetts7.3      YYY YY Ywarren.senate.gov202-224-4543402
Nancy PelosiH(D)California17.3    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965348
Kevin McCarthyH(R)California13.3      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Devin NunesH(R)California17.3      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Kamala HarrisS(D)California3.3      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-355360
Kirsten GillibrandS(D)New York11.2      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Cory BookerS(D)New Jersey6.4      YYY YY Ybooker.senate.gov202-224-322429
Susan CollinsS(R)Maine23.3      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Dick DurbinS(D)Illinois23.3      YYY YY Ydurbin.senate.gov202-224-215217
Darrell IssaH(R)California19.3      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Justin AmashH(R)Michigan9.3      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Jeff MerkleyS(D)Oregon11.3      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Peter KingH(R)New York27.3      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Joe KennedyH(D)Massachusetts7.3      YYY YY Ykennedy.house.gov202-225-593111
Mike RogersH(R)Michigan19.3      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Pat ToomeyS(R)Pennsylvania9.3      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Michael GrimmH(R)New York9.3      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Ed MarkeyS(D)Massachusetts6.8      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-28364
Elijah CummingsH(D)Maryland24      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-47414
Sheldon WhitehouseS(D)Rhode Island13.3      YYY YY Ywhitehouse.senate.gov202-224-29213
Greg WaldenH(R)Oregon21.3      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Debbie StabenowS(D)Michigan19.3      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
John ShimkusH(R)Illinois23.3      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Frank PalloneH(D)New Jersey31.4      YYY YY Ypallone.house.gov202-225-46713
Mike MichaudH(D)Maine17.3      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-63063
Buck McKeonH(R)California27.3      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
Rush HoltH(D)New Jersey21.3      YYY YY Yholt.house.gov202-225-58013
John ConyersH(D)Michigan55.3      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-51263
Patty MurrayS(D)Washington27.3      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Chris MurphyS(D)Connecticut7.3      YYY YY Ymurphy.senate.gov202-224-40412
Mark KirkS(R)Illinois9.4      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Tom UdallS(D)New Mexico11.3      YYY YY Ytomudall.senate.gov202-224-66211
Dana RohrabacherH(R)California31.3    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Cathy McMorris RodgersH(R)Washington15.3      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Jack ReedS(D)Rhode Island23.3      NYY YY Yreed.senate.gov202-224-46421
Gary PetersS(D)Michigan7.3      YYY YY Ypeters.senate.gov202-224-62211
Barbara MikulskiS(D)Maryland33.3      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Bob MenendezS(D)New Jersey14.2      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-47441
Patrick LeahyS(D)Vermont45.3      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-42421
Angus KingS(I)Maine7.3      YYY YY Yking.senate.gov202-224-53441
Bob Casey Jr.S(D)Pennsylvania13.3      YYY YY Ycasey.senate.gov202-224-63241
Steny HoyerH(D)Maryland38.9      YYY YY Yhoyer.house.gov202-225-41311
Martin HeinrichS(D)New Mexico7.3      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
Chris CoonsS(D)Delaware9.4      YYY YY Ycoons.senate.gov202-224-50421
Tom CarperS(D)Delaware19.3      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-24411
Maria CantwellS(D)Washington19.3      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Peter WelchH(D)Vermont13.3   YYY YYwelch.house.gov202-225-41150
Maxine WatersH(D)California29.3      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Tim WalbergH(R)Michigan13.3      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Nydia VelazquezH(D)New York27.3      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610
Juan VargasH(D)California7.3      YYY YY Yvargas.house.gov202-225-80450
David ValadaoH(R)California7.3      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
Fred UptonH(R)Michigan33.3      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
Niki TsongasH(D)Massachusetts12.5      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Paul TonkoH(D)New York11.3      YYY YY Ytonko.house.gov202-225-50760
Mike ThompsonH(D)California21.3   NYY YY Ymikethompson.house.gov202-225-33110
Glenn ThompsonH(R)Pennsylvania11.3      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Mark TakanoH(D)California7.3      YYY YY Ytakano.house.gov202-225-23050
Mark TakaiH(D)Hawaii5.3      NYY YYtakai.house.gov202-225-27260
Eric SwalwellH(D)California7.3    YYY YY Yswalwell.house.gov202-225-50650
Jackie SpeierH(D)California12      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Christopher SmithH(R)New Jersey39.3   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Adam SmithH(D)Washington23.3      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-89010
Louise SlaughterH(D)New York33.3      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Albio SiresH(D)New Jersey13.4      NYY YY Ysires.house.gov202-225-79190
Bill ShusterH(R)Pennsylvania18.9      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Jose SerranoH(D)New York30.1      NYY YY Yserrano.house.gov202-225-43610
Kurt SchraderH(D)Oregon11.3      YYY YY Yschrader.house.gov202-225-57110
John SarbanesH(D)Maryland13.3      YYY YY Ysarbanes.house.gov202-225-40160
Loretta SanchezH(D)California23.3      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Linda SanchezH(D)California17.3      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Bobby RushH(D)Illinois27.3      NYY YY Yrush.house.gov202-225-43720
Dutch RuppersbergerH(D)Maryland17.3      YYY YY Ydutch.house.gov202-225-30610
Jon RunyanH(R)New Jersey9.3      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Raul RuizH(D)California7.3      YYY YY Yruiz.house.gov202-225-53300
Edward RoyceH(R)California27.3      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Lucille Roybal-AllardH(D)California27.3      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Keith RothfusH(R)Pennsylvania7.3      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Peter RoskamH(R)Illinois13.3    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
David ReichertH(R)Washington15.3      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Tom ReedH(R)New York9.4      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
Charlie RangelH(D)New York47.3      YYY YY Yrangel.house.gov202-225-43650
Mike QuigleyH(D)Illinois11      NYY YY Yquigley.house.gov202-225-40610
Joseph PittsH(R)Pennsylvania23.3      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Chellie PingreeH(D)Maine11.3      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
Scott PetersH(D)California7.3      YYY YY Yscottpeters.house.gov202-225-05080
Scott PerryH(R)Pennsylvania7.3      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Steve PearceH(R)New Mexico17.3      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
Bill PascrellH(D)New Jersey23.3      YYY YY Ypascrell.house.gov202-225-57510
Bill OwensH(D)New York10.4      YYY YY Yowens.house.gov202-226-46110
Richard NealH(D)Massachusetts31.3      NYY YY Yneal.house.gov202-225-56010
Grace NapolitanoH(D)California21.3      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Tim MurphyH(R)Pennsylvania17.3      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Gary MillerH(R)California21.3      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Candice MillerH(R)Michigan17.3      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Grace MengH(D)New York7.3      YYY YY Ymeng.house.gov202-225-26010
Gregory MeeksH(D)New York22.2      YYY YY Ymeeks.house.gov202-225-34610
Pat MeehanH(R)Pennsylvania9.3      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Jerry McNerneyH(D)California13.3      YYY YY Ymcnerney.house.gov202-225-19470
Gloria Negrete McLeodH(D)California7.3      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Jim McGovernH(D)Massachusetts23.3      YYY YY Ymcgovern.house.gov202-225-61010
Jim McDermottH(D)Washington31.3      YYY YY Ymcdermott.house.gov202-225-31060
Tom McClintockH(R)California11.3      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Carolyn McCarthyH(D)New York23.3      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Doris MatsuiH(D)California15.1      YYY YY Ymatsui.house.gov202-225-71630
Tom MarinoH(R)Pennsylvania9.3      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Sean Patrick MaloneyH(D)New York7.3      YYY YY Yseanmaloney.house.gov202-225-54410
Carolyn MaloneyH(D)New York27.3      YYY YY Ymaloney.house.gov202-225-79440
Dan MaffeiH(D)New York7.3      YYY YY Ymaffei.house.gov202-225-37010
Stephen LynchH(D)Massachusetts18.5      YYY YY Ylynch.house.gov202-225-82730
Ben Ray LujanH(D)New Mexico11.3      YYY YY Ylujan.house.gov202-225-61900
Zoe LofgrenH(D)California25.3    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Frank LoBiondoH(R)New Jersey25.3      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Daniel LipinskiH(D)Illinois15.3   YYY YY Ylipinski.house.gov202-225-57010
Barbara LeeH(D)California22      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
John LarsonH(D)Connecticut21.3      YYY YY Ylarson.house.gov202-225-22650
Rick LarsenH(D)Washington19.3      YYY YY Ylarsen.house.gov202-225-26050
Jim LangevinH(D)Rhode Island19.3      YYY YY Ylangevin.house.gov202-225-27350
Leonard LanceH(R)New Jersey11.3      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
Doug LaMalfaH(R)California7.3      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
Adam KinzingerH(R)Illinois9.3      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Derek KilmerH(D)Washington7.3    YYY YY Ykilmer.house.gov202-225-59160
Dan KildeeH(D)Michigan7.3    YYY YY Ydankildee.house.gov202-225-36110
Mike KellyH(R)Pennsylvania9.3      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
William KeatingH(D)Massachusetts9.3      YYY YY Ykeating.house.gov202-225-31110
Donald Payne, Jr.H(D)New Jersey7.4    YYY YY Ypayne.house.gov202-225-34360
Hakeem JeffriesH(D)New York7.3      YYY YY Yjeffries.house.gov202-225-59360
Duncan HunterH(R)California11.3   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Randy HultgrenH(R)Illinois9.3      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Bill HuizengaH(R)Michigan9.3      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Jared HuffmanH(D)California7.3      YYY YY Yhuffman.house.gov202-225-51610
Michael HondaH(D)California19.3      YYY YY Yhonda.house.gov202-225-26310
Chris Van HollenH(D)Maryland17.3      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-53410
James HimesH(D)Connecticut11.3      YYY YY Yhimes.house.gov202-225-55410
Brian HigginsH(D)New York15.3      YYY YY Yhiggins.house.gov202-225-33060
Denny HeckH(D)Washington7.3      NYY YY Ydennyheck.house.gov202-225-97400
Andy HarrisH(R)Maryland9.3      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Richard HannaH(R)New York9.3      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Janice HahnH(D)California8.7      NYY YY Yhahn.house.gov202-225-82200
Luis GutierrezH(D)Illinois27.3      NYY YY Ygutierrez.house.gov202-225-82030
Michelle Lujan GrishamH(D)New Mexico7.3      YYY YY Ylujangrisham.house.gov202-225-63160
Chris GibsonH(R)New York9.3      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Jim GerlachH(R)Pennsylvania17.3      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Scott GarrettH(R)New Jersey17.3      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
John GaramendiH(D)California10.4      YYY YY Ygaramendi.house.gov202-225-18800
Rodney FrelinghuysenH(R)New Jersey25.3      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Mike FitzpatrickH(R)Pennsylvania15.3      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Chaka FattahH(D)Pennsylvania25.3      YYY YY Yfattah.house.gov202-225-40010
Sam FarrH(D)California26.8      YYY YY Yfarr.house.gov202-225-28610
Elizabeth EstyH(D)Connecticut7.3      YYY YY Yesty.house.gov202-225-44760
Anna EshooH(D)California27.3      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
Donna EdwardsH(D)Maryland11.8      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Mike DoyleH(D)Pennsylvania25.3      YYY YY Ydoyle.house.gov202-225-21350
Robert DoldH(R)Illinois9.3      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
John DingellH(D)Michigan54.3      YYY YY Ydingell.house.gov202-225-40710
Mark DeSaulnierH(D)California5.3      NYY YY Ydesaulnier.house.gov202-225-20950
Charles DentH(R)Pennsylvania15.3      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Jeff DenhamH(R)California9.3      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Suzan DelBeneH(D)Washington7.4      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Rosa DeLauroH(D)Connecticut29.3      YYY YY Ydelauro.house.gov202-225-36610
John DelaneyH(D)Maryland7.3      YNY YY Y0
Peter DeFazioH(D)Oregon33.3      YYY YY Ydefazio.house.gov202-225-64160
Rodney DavisH(R)Illinois7.3      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Danny DavisH(D)Illinois23.3    YYY YY Ydavis.house.gov202-225-50060
Joseph CrowleyH(D)New York21.3      YYY YY Ycrowley.house.gov202-225-39650
Joe CourtneyH(D)Connecticut13.3      YYY YY Ycourtney.house.gov202-225-20760
Jim CostaH(D)California15.3      NYY YY Ycosta.house.gov202-225-33410
Paul CookH(R)California7.3      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Chris CollinsH(R)New York7.3      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Yvette ClarkeH(D)New York13.3      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Katherine ClarkH(D)Massachusetts6.3    YYY YYkatherineclark.house.gov202-225-28360
Matt CartwrightH(D)Pennsylvania7.3      YYY YY Ycartwright.house.gov202-225-55460
John CarneyH(D)Delaware9.3      NYY YY Yjohncarney.house.gov202-225-41650
Tony CardenasH(D)California7.3      YYY YY Ycardenas.house.gov202-225-61310
Mike CapuanoH(D)Massachusetts21.3      YYY YY Yhouse.gov202-225-51110
Lois CappsH(D)California22.1      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
John CampbellH(R)California14.3      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Dave CampH(R)Michigan29.3      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
Ken CalvertH(R)California27.3      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
Cheri BustosH(D)Illinois7.3      YYY YY Ybustos.house.gov202-225-59050
Julia BrownleyH(D)California7.3      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Robert BradyH(D)Pennsylvania21.9      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-47310
Mike BostH(R)Illinois5.3      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Suzanne BonamiciH(D)Oregon8.2      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Earl BlumenauerH(D)Oregon23.9      YYY YY Yblumenauer.house.gov202-225-48110
Timothy BishopH(D)New York17.3      YYY YY Ytimbishop.house.gov202-225-38260
Jaime Herrera BeutlerH(R)Washington9.3      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Kerry BentivolioH(R)Michigan7.3      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Dan BenishekH(R)Michigan9.3      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Xavier BecerraH(D)California27.3      YYY YY Ybecerra.house.gov202-225-62350
Karen BassH(D)California9.3      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840
Lou BarlettaH(R)Pennsylvania9.3      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110