U.S. Congress

Members of Congress from Western United States


111 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Mitt RomneyS(R)Utah1.3      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511629
Nancy PelosiH(D)California17.3    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965348
John McCainS(R)Arizona33.3      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Kevin McCarthyH(R)California13.3      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Devin NunesH(R)California17.3      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Harry ReidS(D)Nevada33.3      YYY YY Yreid.senate.gov202-224-354274
Kamala HarrisS(D)California3.3      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-355360
Jeff FlakeS(R)Arizona7.3      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Raul LabradorH(R)Idaho9.3      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Darrell IssaH(R)California19.3      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Jeff MerkleyS(D)Oregon11.3      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Jon TesterS(D)Montana13.3      YYY YY Ytester.senate.gov202-224-26445
Mike EnziS(R)Wyoming23.3      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Mike CoffmanH(R)Colorado11.3      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Greg WaldenH(R)Oregon21.3      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Lisa MurkowskiS(R)Alaska17.3      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Buck McKeonH(R)California27.3      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
Mike LeeS(R)Utah9.3      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Patty MurrayS(D)Washington27.3      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Doug LambornH(R)Colorado13.3      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Paul GosarH(R)Arizona9.3      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Mike CrapoS(R)Idaho21.3      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Ken BuckH(R)Colorado5.3      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
John BarrassoS(R)Wyoming12.8      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Tom UdallS(D)New Mexico11.3      YYY YY Ytomudall.senate.gov202-224-66211
David SchweikertH(R)Arizona9.3      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Dana RohrabacherH(R)California31.3    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Cathy McMorris RodgersH(R)Washington15.3      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Jim RischS(R)Idaho11.3   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Dean HellerS(R)Nevada8.9      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Martin HeinrichS(D)New Mexico7.3      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
Orrin HatchS(R)Utah43.3      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Maria CantwellS(D)Washington19.3      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Don YoungH(R)Alaska47.1      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
Maxine WatersH(D)California29.3      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Juan VargasH(D)California7.3      YYY YY Yvargas.house.gov202-225-80450
David ValadaoH(R)California7.3      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
Dina TitusH(D)Nevada7.3      YYY YY Ytitus.house.gov202-225-59650
Scott TiptonH(R)Colorado9.3      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Mike ThompsonH(D)California21.3   NYY YY Ymikethompson.house.gov202-225-33110
Mark TakanoH(D)California7.3      YYY YY Ytakano.house.gov202-225-23050
Mark TakaiH(D)Hawaii5.3      NYY YYtakai.house.gov202-225-27260
Eric SwalwellH(D)California7.3    YYY YY Yswalwell.house.gov202-225-50650
Dan SullivanS(R)Alaska5.3      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Chris StewartH(R)Utah7.3      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Jackie SpeierH(D)California12      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Adam SmithH(D)Washington23.3      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-89010
Michael SimpsonH(R)Idaho21.3      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Kurt SchraderH(D)Oregon11.3      YYY YY Yschrader.house.gov202-225-57110
Loretta SanchezH(D)California23.3      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Linda SanchezH(D)California17.3      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Matt SalmonH(R)Arizona25.3      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
Raul RuizH(D)California7.3      YYY YY Yruiz.house.gov202-225-53300
Edward RoyceH(R)California27.3      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Lucille Roybal-AllardH(D)California27.3      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
David ReichertH(R)Washington15.3      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Scott PetersH(D)California7.3      YYY YY Yscottpeters.house.gov202-225-05080
Ed PerlmutterH(D)Colorado13.3      NYY YY Yperlmutter.house.gov202-225-26450
Steve PearceH(R)New Mexico17.3      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
Grace NapolitanoH(D)California21.3      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Gary MillerH(R)California21.3      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Jerry McNerneyH(D)California13.3      YYY YY Ymcnerney.house.gov202-225-19470
Gloria Negrete McLeodH(D)California7.3      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Jim McDermottH(D)Washington31.3      YYY YY Ymcdermott.house.gov202-225-31060
Tom McClintockH(R)California11.3      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Doris MatsuiH(D)California15.1      YYY YY Ymatsui.house.gov202-225-71630
Jim MathesonH(D)Utah19.3      YYY YY Ymatheson.house.gov202-225-30110
Cynthia LummisH(R)Wyoming11.3      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Ben Ray LujanH(D)New Mexico11.3      YYY YY Ylujan.house.gov202-225-61900
Zoe LofgrenH(D)California25.3    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Barbara LeeH(D)California22      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Rick LarsenH(D)Washington19.3      YYY YY Ylarsen.house.gov202-225-26050
Doug LaMalfaH(R)California7.3      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
Ann KirkpatrickH(D)Arizona7.3      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
Derek KilmerH(D)Washington7.3    YYY YY Ykilmer.house.gov202-225-59160
Duncan HunterH(R)California11.3   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Jared HuffmanH(D)California7.3      YYY YY Yhuffman.house.gov202-225-51610
Steven HorsfordH(D)Nevada7.3      NYY YY Yhorsford.house.gov202-225-98940
Michael HondaH(D)California19.3      YYY YY Yhonda.house.gov202-225-26310
Joe HeckH(R)Nevada9.3      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Denny HeckH(D)Washington7.3      NYY YY Ydennyheck.house.gov202-225-97400
Janice HahnH(D)California8.7      NYY YY Yhahn.house.gov202-225-82200
Michelle Lujan GrishamH(D)New Mexico7.3      YYY YY Ylujangrisham.house.gov202-225-63160
Raul GrijalvaH(D)Arizona17.3      NYY YY Ygrijalva.house.gov202-225-24350
Cory GardnerS(R)Colorado5.3      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
John GaramendiH(D)California10.4      YYY YY Ygaramendi.house.gov202-225-18800
Ruben GallegoH(D)Arizona5.3    YYY YY Yrubengallego.house.gov202-225-40650
Trent FranksH(R)Arizona17.3      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Sam FarrH(D)California26.8      YYY YY Yfarr.house.gov202-225-28610
Anna EshooH(D)California27.3      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
Mark DeSaulnierH(D)California5.3      NYY YY Ydesaulnier.house.gov202-225-20950
Jeff DenhamH(R)California9.3      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Suzan DelBeneH(D)Washington7.4      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Diana DeGetteH(D)Colorado23.3      YYY YY Ydegette.house.gov202-225-44310
Peter DeFazioH(D)Oregon33.3      YYY YY Ydefazio.house.gov202-225-64160
Steve DainesS(R)Montana5.3      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Jim CostaH(D)California15.3      NYY YY Ycosta.house.gov202-225-33410
Paul CookH(R)California7.3      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Jason ChaffetzH(R)Utah11.3      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Tony CardenasH(D)California7.3      YYY YY Ycardenas.house.gov202-225-61310
Lois CappsH(D)California22.1      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
John CampbellH(R)California14.3      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Ken CalvertH(R)California27.3      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
Julia BrownleyH(D)California7.3      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Suzanne BonamiciH(D)Oregon8.2      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Earl BlumenauerH(D)Oregon23.9      YYY YY Yblumenauer.house.gov202-225-48110
Rob BishopH(R)Utah17.3      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Jaime Herrera BeutlerH(R)Washington9.3      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Xavier BecerraH(D)California27.3      YYY YY Ybecerra.house.gov202-225-62350
Karen BassH(D)California9.3      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840
Mark AmodeiH(R)Nevada8.6      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550