U.S. Congress

Members of Congress from Midwestern United States


102 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Paul RyanH(R)Wisconsin21.3      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031453
Michele BachmannH(R)Minnesota13.3      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Steve KingH(R)Iowa17.3      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
Joni ErnstS(R)Iowa5.3      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Rob PortmanS(R)Ohio9.3      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Dick DurbinS(D)Illinois23.3      YYY YY Ydurbin.senate.gov202-224-215217
John HoevenS(R)North Dakota9.3      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
Justin AmashH(R)Michigan9.3      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Amy KlobucharS(D)Minnesota13.3      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
Lee TerryH(R)Nebraska21.3      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Mike RogersH(R)Michigan19.3      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Pat RobertsS(R)Kansas23.3      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Chuck GrassleyS(R)Iowa39.3      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Claire McCaskillS(D)Missouri13.3      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Marcy KapturH(D)Ohio37.3      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Sherrod BrownS(D)Ohio13.3      YYY YY Ybrown.senate.gov202-224-23154
John ThuneS(R)South Dakota15.3      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Debbie StabenowS(D)Michigan19.3      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
John ShimkusH(R)Illinois23.3      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
John ConyersH(D)Michigan55.3      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-51263
Mark KirkS(R)Illinois9.4      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Roy BluntS(R)Missouri9.3      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
Tim WalzH(D)Minnesota13.3      YYY YY Ywalz.house.gov202-225-24721
Gary PetersS(D)Michigan7.3      YYY YY Ypeters.senate.gov202-224-62211
Jerry MoranS(R)Kansas9.3      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Ron JohnsonS(R)Wisconsin9.3      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Heidi HeitkampS(D)North Dakota7.3      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Deb FischerS(R)Nebraska7.3      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Joe DonnellyS(D)Indiana7.3      YYY YY Ydonnelly.senate.gov202-224-48141
Daniel CoatsS(R)Indiana31.3      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Todd YoungH(R)Indiana9.3      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150
Kevin YoderH(R)Kansas9.3      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Brad WenstrupH(R)Ohio7.3      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Jackie WalorskiH(R)Indiana7.3      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Tim WalbergH(R)Michigan13.3      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Ann WagnerH(R)Missouri7.3      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Peter ViscloskyH(D)Indiana35.3      YYY YY Yvisclosky.house.gov202-225-24610
Fred UptonH(R)Michigan33.3      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
Mike TurnerH(R)Ohio17.3      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Patrick TiberiH(R)Ohio19.3      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Marlin StutzmanH(R)Indiana9.4      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Steve StiversH(R)Ohio9.3      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Jason SmithH(R)Missouri6.8      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Adrian SmithH(R)Nebraska13.3      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
James SensenbrennerH(R)Wisconsin41.3      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Ben SasseS(R)Nebraska5.3      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Tim RyanH(D)Ohio17.3      YYY YY Ytimryan.house.gov202-225-52610
Bobby RushH(D)Illinois27.3      NYY YY Yrush.house.gov202-225-43720
Mike RoundsS(R)South Dakota5.3      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Peter RoskamH(R)Illinois13.3    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Todd RokitaH(R)Indiana9.3      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Reid RibbleH(R)Wisconsin9.3      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Jim RenacciH(R)Ohio9.3      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Mike QuigleyH(D)Illinois11      NYY YY Yquigley.house.gov202-225-40610
Collin PetersonH(D)Minnesota29.3   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-21650
Erik PaulsenH(R)Minnesota11.3      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Rick NolanH(D)Minnesota45.3      YYY YY Ynolan.house.gov202-225-62110
Kristi NoemH(R)South Dakota9.3      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Gwen MooreH(D)Wisconsin15.3      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Candice MillerH(R)Michigan17.3      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Luke MesserH(R)Indiana7.3      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
Betty McCollumH(D)Minnesota19.3      YYY YY Ymccollum.house.gov202-225-66310
Blaine LuetkemeyerH(R)Missouri11.3   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Billy LongH(R)Missouri9.3      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
David LoebsackH(D)Iowa13.3      YYY YY Yloebsack.house.gov202-225-65760
Daniel LipinskiH(D)Illinois15.3   YYY YY Ylipinski.house.gov202-225-57010
Robert LattaH(R)Ohio12.3      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
John KlineH(R)Minnesota17.3      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Adam KinzingerH(R)Illinois9.3      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Ron KindH(D)Wisconsin23.3      YYY YY Ykind.house.gov202-225-55060
Dan KildeeH(D)Michigan7.3    YYY YY Ydankildee.house.gov202-225-36110
David JoyceH(R)Ohio7.3    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Jim JordanH(R)Ohio13.3      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
Bill JohnsonH(R)Ohio9.3      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Lynn JenkinsH(R)Kansas11.3      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Randy HultgrenH(R)Illinois9.3      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Bill HuizengaH(R)Michigan9.3      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Tim HuelskampH(R)Kansas9.3      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Vicky HartzlerH(R)Missouri9.3      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Luis GutierrezH(D)Illinois27.3      NYY YY Ygutierrez.house.gov202-225-82030
Sam GravesH(R)Missouri19.3      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Bob GibbsH(R)Ohio9.3      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Marcia FudgeH(D)Ohio11.4      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Jeff FortenberryH(R)Nebraska15.3      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Sean DuffyH(R)Wisconsin9.3      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Robert DoldH(R)Illinois9.3      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
John DingellH(D)Michigan54.3      YYY YY Ydingell.house.gov202-225-40710
Rodney DavisH(R)Illinois7.3      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Danny DavisH(D)Illinois23.3    YYY YY Ydavis.house.gov202-225-50060
Kevin CramerH(R)North Dakota7.3    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
Emanuel CleaverH(D)Missouri15.3      YYY YY Ycleaver.house.gov202-225-45350
Lacy ClayH(D)Missouri19.3      YYY YY Ylacyclay.house.gov202-225-24060
Steve ChabotH(R)Ohio25.3      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Dave CampH(R)Michigan29.3      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
Cheri BustosH(D)Illinois7.3      YYY YY Ybustos.house.gov202-225-59050
Larry BucshonH(R)Indiana9.3      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Susan BrooksH(R)Indiana7.3      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Mike BostH(R)Illinois5.3      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Rod BlumH(R)Iowa5.3      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Kerry BentivolioH(R)Michigan7.3      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Dan BenishekH(R)Michigan9.3      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Joyce BeattyH(D)Ohio7.3      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240