U.S. Congress

Democratic Members of Congress


26 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Kamala HarrisSCalifornia3.4      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-355360
Cory BookerSNew Jersey6.6      YYY YY Ybooker.senate.gov202-224-322429
Elijah CummingsHMaryland24.1      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-47414
John ConyersHMichigan55.4      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-51263
Steny HoyerHMaryland39      YYY YY Yhoyer.house.gov202-225-41311
David ScottHGeorgia17.4      YYY YY Ydavidscott.house.gov202-225-29390
Bobby RushHIllinois27.4      NYY YY Yrush.house.gov202-225-43720
Cedric RichmondHLouisiana9.4      YYY YY Yrichmond.house.gov202-225-66360
David PriceHNorth Carolina33.4      YYY YY Yprice.house.gov202-225-17840
Gwen MooreHWisconsin15.4      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
John LewisHGeorgia33.4      YYY YY Yjohnlewis.house.gov202-225-38010
Barbara LeeHCalifornia22.2      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Donald Payne, Jr.HNew Jersey7.6    YYY YY Ypayne.house.gov202-225-34360
Eddie JohnsonHTexas27.4      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Hakeem JeffriesHNew York7.4      YYY YY Yjeffries.house.gov202-225-59360
Steven HorsfordHNevada7.4      NYY YY Yhorsford.house.gov202-225-98940
Al GreenHTexas15.4      YYY YY Yalgreen.house.gov202-225-75080
Marcia FudgeHOhio11.5      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Chaka FattahHPennsylvania25.4      YYY YY Yfattah.house.gov202-225-40010
Donna EdwardsHMaryland12      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Danny DavisHIllinois23.4    YYY YY Ydavis.house.gov202-225-50060
G. K. ButterfieldHNorth Carolina15.9      YYY YY Ybutterfield.house.gov202-225-31010
Corrine BrownHFlorida27.4      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Sanford BishopHGeorgia27.4      YYY YY Ybishop.house.gov202-225-36310
Joyce BeattyHOhio7.4      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Karen BassHCalifornia9.4      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840