U.S. Congress

112th Congress Congressional Committee Leaders


8 Committee Heads
Committee Head
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Jeff Sessions(R)Alabama1.6 NY YY Yjustice.gov25423
Pat Roberts(R)Kansas23.4      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jeff Miller(R)Florida18.6      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-413662
Debbie Stabenow(D)Michigan19.4      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-482236
Richard Burr(R)North Carolina15.4      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Pete Sessions(R)Texas23.4      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-223116
Bennie Thompson(D)Mississippi27.1      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
John Kline(R)Minnesota17.4      YYY YY Ykline.house.gov202-225-227101