U.S. Congress

Members of Congress


528 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Bernie SandersS(D)Vermont14.2      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-51411964
Mitt RomneyS(R)Utah2.2      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511629
Paul RyanH(R)Wisconsin22.2      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031457
Elizabeth WarrenS(D)Massachusetts8.2      YYY YY Ywarren.senate.gov202-224-4543402
Nancy PelosiH(D)California18.2    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965349
Ted CruzS(R)Texas8.2      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922256
John McCainS(R)Arizona31.6      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Mitch McConnellS(R)Kentucky36.2      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541178
Michele BachmannH(R)Minnesota14.2      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Kamala HarrisS(D)California4.2      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-3553107
Steve ScaliseH(R)Louisiana12.8   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
Tom CottonS(R)Arkansas6.2      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Kevin McCarthyH(R)California14.2      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Devin NunesH(R)California18.2      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Harry ReidS(D)Nevada34.2      YYY YY Yreid.senate.gov202-224-354277
Al FrankenS(D)Minnesota11.7      YYY YY Yfranken.senate.gov202-224-564174
James InhofeS(R)Oklahoma26.3      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Rand PaulS(R)Kentucky10.2      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Steve KingH(R)Iowa18.2      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
Chuck SchumerS(D)New York22.2    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-654258
Tim KaineS(D)Virginia8.2      YYY YY Ykaine.senate.gov202-224-402447
David VitterS(R)Louisiana16.2      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Jeff FlakeS(R)Arizona8.2      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Bill NelsonS(D)Florida20.2      YYY YY Ybillnelson.senate.gov202-224-527437
Kirsten GillibrandS(D)New York12.1      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Ilhan OmarH(D)Minnesota2.2 NNNNomar.house.gov34
Bob CorkerS(R)Tennessee14.2      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
Alexandria Ocasio-CortezH(D)New York2.2 NNNNocasio-cortez.house.gov32
Beto O'RourkeH(D)Texas8.2    YNY YY Y202-225-483131
Dave BratH(R)Virginia6.3 NNNN29
Cory BookerS(D)New Jersey7.3      YYY YY Ybooker.senate.gov202-224-322429
Marco RubioS(R)Florida10.2      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Randy NeugebauerH(R)Texas17.7      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Joni ErnstS(R)Iowa6.2      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Rob PortmanS(R)Ohio10.2      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Susan CollinsS(R)Maine24.2      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Lindsey GrahamS(R)South Carolina18.2      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Louie GohmertH(R)Texas16.2      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Mark SanfordH(R)South Carolina7.8    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Jerrold NadlerH(D)New York28.3      YYY YY Ynadler.house.gov202-225-563517
Tulsi GabbardH(D)Hawaii8.2      YYY YY Ygabbard.house.gov202-225-490617
Dick DurbinS(D)Illinois24.2      YYY YY Ydurbin.senate.gov202-224-215217
Raul LabradorH(R)Idaho10.2      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Tammy DuckworthH(D)Illinois8.2      YYY YY Yduckworth.house.gov202-225-371116
Adam SchiffH(D)California20.2      YYY YY Yschiff.house.gov202-225-417615
John HoevenS(R)North Dakota10.2      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
Dianne FeinsteinS(D)California28.3      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
John LewisH(D)Georgia34.2      YYY YY Yjohnlewis.house.gov202-225-380114
Darrell IssaH(R)California20.2      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Tom CoburnS(R)Oklahoma16.2      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Justin AmashH(R)Michigan10.2      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Jeff MerkleyS(D)Oregon12.2      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Peter KingH(R)New York28.2      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Joe KennedyH(D)Massachusetts8.2      YYY YY Ykennedy.house.gov202-225-593111
Amy KlobucharS(D)Minnesota14.2      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
Lee TerryH(R)Nebraska22.2      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Mike RogersH(R)Michigan20.2      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Pat RobertsS(R)Kansas24.2      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Pat ToomeyS(R)Pennsylvania10.2      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
David PerdueS(R)Georgia6.2      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35218
Michael GrimmH(R)New York10.2      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Keith EllisonH(D)Minnesota14.2      YYY YY Yellison.house.gov202-225-47558
John MicaH(R)Florida28.2   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Thom TillisS(R)North Carolina6.2      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Debbie SchultzH(D)Florida16.2      YYY YY Ywassermanschultz.house.g...202-225-79316
Jeff MillerH(R)Florida19.4      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Chuck GrassleyS(R)Iowa40.2      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Marsha BlackburnH(R)Tennessee18.2      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Jon TesterS(D)Montana14.2      YYY YY Ytester.senate.gov202-224-26445
Steve StockmanH(R)Texas26.2      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Joe ManchinS(D)West Virginia10.3      YYY YY Ymanchin.senate.gov202-224-39545
Alan GraysonH(D)Florida8.2      YYY YY Ygrayson.house.gov202-225-98895
Virginia FoxxH(R)North Carolina16.2      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Kelly AyotteS(R)New Hampshire10.2      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Sheldon WhitehouseS(D)Rhode Island14.2      YYY YY Ywhitehouse.senate.gov202-224-29214
Claire McCaskillS(D)Missouri14.2      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Ed MarkeyS(D)Massachusetts7.7      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-28364
Marcy KapturH(D)Ohio38.2      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Mike EnziS(R)Wyoming24.2      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Scott DesJarlaisH(R)Tennessee10.2      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Elijah CummingsH(D)Maryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-47414
Mike CoffmanH(R)Colorado12.2      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Bill CassidyS(R)Louisiana6.2      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Sherrod BrownS(D)Ohio14.2      YYY YY Ybrown.senate.gov202-224-23154
Joe WilsonH(R)South Carolina19.2      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Greg WaldenH(R)Oregon22.2      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
John ThuneS(R)South Dakota16.2      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Debbie StabenowS(D)Michigan20.2      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
John ShimkusH(R)Illinois24.2      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Frank PalloneH(D)New Jersey32.3      YYY YY Ypallone.house.gov202-225-46713
Lisa MurkowskiS(R)Alaska18.2      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Mike MichaudH(D)Maine18.2      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-63063
Buck McKeonH(R)California28.2      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
Mike LeeS(R)Utah10.2      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Rush HoltH(D)New Jersey22.2      YYY YY Yholt.house.gov202-225-58013
John CornynS(R)Texas18.3      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
John ConyersH(D)Michigan56.2      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-51263
Ben CardinS(D)Maryland14.2      YYY YY Ycardin.senate.gov202-224-45243
Barbara BoxerS(D)California28.2      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Joe BartonH(R)Texas36.2      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Tammy BaldwinS(D)Wisconsin8.2      YYY YY Ybaldwin.senate.gov202-224-56533
Ron WydenS(D)Oregon25.1      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-52442
Roger WickerS(R)Mississippi13.2      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Mark WarnerS(D)Virginia12.2      NYY YY Ywarner.senate.gov202-224-20232
Richard ShelbyS(R)Alabama34.2      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Austin ScottH(R)Georgia10.2      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
Brian SchatzS(D)Hawaii8.2    YYY YY Yschatz.senate.gov202-224-39342
Patty MurrayS(D)Washington28.2      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Chris MurphyS(D)Connecticut8.2      YYY YY Ymurphy.senate.gov202-224-40412
Doug LambornH(R)Colorado14.2      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Mark KirkS(R)Illinois10.3      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Steve IsraelH(D)New York20.2      YYY YY Yisrael.house.gov202-225-33352
Mazie HironoS(D)Hawaii8.2      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Paul GosarH(R)Arizona10.2      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Renee EllmersH(R)North Carolina10.2      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Mike CrapoS(R)Idaho22.2      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Jim ClyburnH(D)South Carolina28.2      YYY YY Yclyburn.house.gov202-225-33152
Richard BurrS(R)North Carolina16.2      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Ken BuckH(R)Colorado6.2      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Roy BluntS(R)Missouri10.2      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
Michael BennetS(D)Colorado12.1      YYY YY Ybennet.senate.gov202-224-58522
John BarrassoS(R)Wyoming13.7      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Tim WalzH(D)Minnesota14.2      YYY YY Ywalz.house.gov202-225-24721
Tom UdallS(D)New Mexico12.2      YYY YY Ytomudall.senate.gov202-224-66211
Jeanne ShaheenS(D)New Hampshire12.2      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Pete SessionsH(R)Texas24.2      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Tim ScottS(R)South Carolina8.2      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
David SchweikertH(R)Arizona10.2      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Dana RohrabacherH(R)California32.2    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Cathy McMorris RodgersH(R)Washington16.2      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Jim RischS(R)Idaho12.2   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Jack ReedS(D)Rhode Island24.2      NYY YY Yreed.senate.gov202-224-46421
Gary PetersS(D)Michigan8.2      YYY YY Ypeters.senate.gov202-224-62211
Jerry MoranS(R)Kansas10.2      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Barbara MikulskiS(D)Maryland34.2      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Bob MenendezS(D)New Jersey15.1      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-47441
Patrick LeahyS(D)Vermont46.2      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-42421
Angus KingS(I)Maine8.2      YYY YY Yking.senate.gov202-224-53441
Bob Casey Jr.S(D)Pennsylvania14.2      YYY YY Ycasey.senate.gov202-224-63241
Ron JohnsonS(R)Wisconsin10.2      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Johnny IsaksonS(R)Georgia16.2      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Steny HoyerH(D)Maryland39.8      YYY YY Yhoyer.house.gov202-225-41311
Jeb HensarlingH(R)Texas18.2      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Dean HellerS(R)Nevada9.8      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Heidi HeitkampS(D)North Dakota8.2      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Martin HeinrichS(D)New Mexico8.2      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
Orrin HatchS(R)Utah44.2      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Deb FischerS(R)Nebraska8.2      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Joe DonnellyS(D)Indiana8.2      YYY YY Ydonnelly.senate.gov202-224-48141
Chris CoonsS(D)Delaware10.3      YYY YY Ycoons.senate.gov202-224-50421
Thad CochranS(R)Mississippi42.2    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Daniel CoatsS(R)Indiana32.2      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
JoaquĆ­n CastroH(D)Texas8.2      YYY YY Ycastro.house.gov202-225-32361
Tom CarperS(D)Delaware20.2      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-24411
Maria CantwellS(D)Washington20.2      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
John BoozmanS(R)Arkansas10.2      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Richard BlumenthalS(D)Connecticut10.2      YYY YY Yblumenthal.senate.gov202-224-28231
Lamar AlexanderS(R)Tennessee18.2      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Todd YoungH(R)Indiana10.2      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150
Don YoungH(R)Alaska48      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
David YoungH(R)Iowa6.2      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760
Ted YohoH(R)Florida8.2      YYY YY Yyoho.house.gov202-225-57440
Kevin YoderH(R)Kansas10.2      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
John YarmuthH(D)Kentucky14.2      YYY YY Yyarmuth.house.gov202-225-54010
Robert WoodallH(R)Georgia10.2   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Steve WomackH(R)Arkansas10.2      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Robert WittmanH(R)Virginia13.2      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Frederica WilsonH(D)Florida10.2      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060
Roger WilliamsH(R)Texas8.2      YYY YY Ywilliams.house.gov202-225-98960
Ed WhitfieldH(R)Kentucky26.2      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Lynn WestmorelandH(R)Georgia16.2      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Bruce WestermanH(R)Arkansas6.2      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Brad WenstrupH(R)Ohio8.2      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Peter WelchH(D)Vermont14.2   YYY YYwelch.house.gov202-225-41150
Dan WebsterH(R)Florida10.2      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Randy WeberH(R)Texas8.2      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Henry WaxmanH(D)California46.2   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-39760
Maxine WatersH(D)California30.2      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Jackie WalorskiH(R)Indiana8.2      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Tim WalbergH(R)Michigan14.2      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Ann WagnerH(R)Missouri8.2      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Peter ViscloskyH(D)Indiana36.2      YYY YY Yvisclosky.house.gov202-225-24610
Nydia VelazquezH(D)New York28.2      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610
Marc VeaseyH(D)Texas8.2      YYY YY Yveasey.house.gov202-225-98970
Juan VargasH(D)California8.2      YYY YY Yvargas.house.gov202-225-80450
David ValadaoH(R)California8.2      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
Fred UptonH(R)Michigan34.1      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
Mike TurnerH(R)Ohio18.2      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Niki TsongasH(D)Massachusetts13.4      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Paul TonkoH(D)New York12.2      YYY YY Ytonko.house.gov202-225-50760
Dina TitusH(D)Nevada8.2      YYY YY Ytitus.house.gov202-225-59650
Scott TiptonH(R)Colorado10.2      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
John TierneyH(D)Massachusetts24.2      YYY YY Ytierney.house.gov202-225-80200
Patrick TiberiH(R)Ohio20.2      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Mac ThornberryH(R)Texas26.2      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
Mike ThompsonH(D)California22.2   NYY YY Ymikethompson.house.gov202-225-33110
Glenn ThompsonH(R)Pennsylvania12.2      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Bennie ThompsonH(D)Mississippi27.9      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-58760
Mark TakanoH(D)California8.2      YYY YY Ytakano.house.gov202-225-23050
Mark TakaiH(D)Hawaii6.2      NYY YYtakai.house.gov202-225-27260
Eric SwalwellH(D)California8.2    YYY YY Yswalwell.house.gov202-225-50650
Dan SullivanS(R)Alaska6.2      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Marlin StutzmanH(R)Indiana10.3      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Steve StiversH(R)Ohio10.2      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Chris StewartH(R)Utah8.2      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Jackie SpeierH(D)California12.9      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Steve SoutherlandH(R)Florida10.2      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Lamar SmithH(R)Texas34.2      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Jason SmithH(R)Missouri7.7      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Christopher SmithH(R)New Jersey40.2   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Adrian SmithH(R)Nebraska14.2      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Adam SmithH(D)Washington24.2      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-89010
Louise SlaughterH(D)New York34.2      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Albio SiresH(D)New Jersey14.3      NYY YY Ysires.house.gov202-225-79190
Kyrsten SinemaH(D)Arizona8.2      YYY YY Ysinema.house.gov202-225-98880
Michael SimpsonH(R)Idaho22.2      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Bill ShusterH(R)Pennsylvania19.8      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Brad ShermanH(D)California24.2      YYY YY Ybradsherman.house.gov202-225-59110
Carol Shea-PorterH(D)New Hampshire8.2      YYY YY Yshea-porter.house.gov202-225-54560
Terri SewellH(D)Alabama10.2      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Jose SerranoH(D)New York30.9      NYY YY Yserrano.house.gov202-225-43610
James SensenbrennerH(R)Wisconsin42.2      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
David ScottH(D)Georgia18.2      YYY YY Ydavidscott.house.gov202-225-29390
Bobby ScottH(D)Virginia28.2      YYY YY Ybobbyscott.house.gov202-225-83510
Allyson SchwartzH(D)Pennsylvania16.2   YYY YY Yschwartz.house.gov202-225-61110
Kurt SchraderH(D)Oregon12.2      YYY YY Yschrader.house.gov202-225-57110
Jan SchakowskyH(D)Illinois22.2      YYY YY Yschakowsky.house.gov202-225-21110
Ben SasseS(R)Nebraska6.2      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
John SarbanesH(D)Maryland14.2      YYY YY Ysarbanes.house.gov202-225-40160
Loretta SanchezH(D)California24.2      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Linda SanchezH(D)California18.2      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Matt SalmonH(R)Arizona26.2      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
Tim RyanH(D)Ohio18.2      YYY YY Ytimryan.house.gov202-225-52610
Bobby RushH(D)Illinois28.2      NYY YY Yrush.house.gov202-225-43720
Dutch RuppersbergerH(D)Maryland18.2      YYY YY Ydutch.house.gov202-225-30610
Jon RunyanH(R)New Jersey10.2      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Raul RuizH(D)California8.2      YYY YY Yruiz.house.gov202-225-53300
Edward RoyceH(R)California28.2      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Lucille Roybal-AllardH(D)California28.2      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Mike RoundsS(R)South Dakota6.2      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Keith RothfusH(R)Pennsylvania8.2      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Dennis RossH(R)Florida10.2      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Ileana Ros-LehtinenH(R)Florida31.5      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Peter RoskamH(R)Illinois14.2    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Thomas RooneyH(R)Florida12.2      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Todd RokitaH(R)Indiana10.2      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Mike RogersH(R)Alabama18.2      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Hal RogersH(R)Kentucky40.2      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Phil RoeH(R)Tennessee12.2      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Martha RobyH(R)Alabama10.2      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Scott RigellH(R)Virginia10.2      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Cedric RichmondH(D)Louisiana10.2      YYY YY Yrichmond.house.gov202-225-66360
Tom RiceH(R)South Carolina8.2    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Reid RibbleH(R)Wisconsin10.2      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Jim RenacciH(R)Ohio10.2      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
David ReichertH(R)Washington16.2      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Tom ReedH(R)New York10.3      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
Charlie RangelH(D)New York48.2      YYY YY Yrangel.house.gov202-225-43650
Mike QuigleyH(D)Illinois11.9      NYY YY Yquigley.house.gov202-225-40610
David PriceH(D)North Carolina34.2      YYY YY Yprice.house.gov202-225-17840
Bill PoseyH(R)Florida12.2      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Jared PolisH(D)Colorado12.2      YYY YY Ypolis.house.gov202-225-21610
Ted PoeH(R)Texas16.2      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
John PodestaS(D) NNNN0
Mark PocanH(D)Wisconsin8.2      YYY YY Ypocan.house.gov202-225-29060
Joseph PittsH(R)Pennsylvania24.2      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Robert PittengerH(R)North Carolina8.2      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Chellie PingreeH(D)Maine12.2      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
Collin PetersonH(D)Minnesota30.2   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-21650
Scott PetersH(D)California8.2      YYY YY Yscottpeters.house.gov202-225-05080
Scott PerryH(R)Pennsylvania8.2      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Ed PerlmutterH(D)Colorado14.2      NYY YY Yperlmutter.house.gov202-225-26450
Steve PearceH(R)New Mexico18.2      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
Erik PaulsenH(R)Minnesota12.2      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Bill PascrellH(D)New Jersey24.2      YYY YY Ypascrell.house.gov202-225-57510
Gary PalmerH(R)Alabama6.2      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Steven PalazzoH(R)Mississippi10.2      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Bill OwensH(D)New York11.3      YYY YY Yowens.house.gov202-226-46110
Pete OlsonH(R)Texas12.2    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Alan NunneleeH(R)Mississippi10.2      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Rich NugentH(R)Florida10.2      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Rick NolanH(D)Minnesota46.2      YYY YY Ynolan.house.gov202-225-62110
Kristi NoemH(R)South Dakota10.2      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Dan NewhouseH(R)Washington6.2 NNNN0
Richard NealH(D)Massachusetts32.2      NYY YY Yneal.house.gov202-225-56010
Grace NapolitanoH(D)California22.2      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Tim MurphyH(R)Pennsylvania18.2      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Patrick MurphyH(D)Florida8.2   YYY YY Ypatrickmurphy.house.gov202-225-30260
Markwayne MullinH(R)Oklahoma8.2    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Gwen MooreH(D)Wisconsin16.2      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Alex MooneyH(R)West Virginia6.2 NNNN0
Gary MillerH(R)California22.2      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Candice MillerH(R)Michigan18.2      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Luke MesserH(R)Indiana8.2      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
Grace MengH(D)New York8.2      YYY YY Ymeng.house.gov202-225-26010
Gregory MeeksH(D)New York23.1      YYY YY Ymeeks.house.gov202-225-34610
Pat MeehanH(R)Pennsylvania10.2      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Mark MeadowsH(R)North Carolina8.2      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
Martha McSallyH(R)Arizona6.2      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Jerry McNerneyH(D)California14.2      YYY YY Ymcnerney.house.gov202-225-19470
Gloria Negrete McLeodH(D)California8.2      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
David McKinleyH(R)West Virginia10.2      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Mike McIntyreH(D)North Carolina24.2      YYY YY Ymcintyre.house.gov202-225-27310
Patrick McHenryH(R)North Carolina16.2      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Jim McGovernH(D)Massachusetts24.2      YYY YY Ymcgovern.house.gov202-225-61010
Jim McDermottH(D)Washington32.2      YYY YY Ymcdermott.house.gov202-225-31060
Betty McCollumH(D)Minnesota20.2      YYY YY Ymccollum.house.gov202-225-66310
Tom McClintockH(R)California12.2      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Michael McCaulH(R)Texas16.2      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Carolyn McCarthyH(D)New York24.2      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Doris MatsuiH(D)California16      YYY YY Ymatsui.house.gov202-225-71630
Jim MathesonH(D)Utah20.2      YYY YY Ymatheson.house.gov202-225-30110
Thomas MassieH(R)Kentucky8.3      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
Tom MarinoH(R)Pennsylvania10.2      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Kenny MarchantH(R)Texas16.2      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Sean Patrick MaloneyH(D)New York8.2      YYY YY Yseanmaloney.house.gov202-225-54410
Carolyn MaloneyH(D)New York28.2      YYY YY Ymaloney.house.gov202-225-79440
Dan MaffeiH(D)New York8.2      YYY YY Ymaffei.house.gov202-225-37010
Stephen LynchH(D)Massachusetts19.4      YYY YY Ylynch.house.gov202-225-82730
Cynthia LummisH(R)Wyoming12.2      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Ben Ray LujanH(D)New Mexico12.2      YYY YY Ylujan.house.gov202-225-61900
Blaine LuetkemeyerH(R)Missouri12.2   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Frank LucasH(R)Oklahoma26.8   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Nita LoweyH(D)New York32.2      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-65060
Alan LowenthalH(D)California8.2      YYY YY Ylowenthal.house.gov202-225-79240
Barry LoudermilkH(R)Georgia6.2      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
Billy LongH(R)Missouri10.2      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Zoe LofgrenH(D)California26.2    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
David LoebsackH(D)Iowa14.2      YYY YY Yloebsack.house.gov202-225-65760
Frank LoBiondoH(R)New Jersey26.2      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Daniel LipinskiH(D)Illinois16.2   YYY YY Ylipinski.house.gov202-225-57010
Sander LevinH(D)Michigan38.2      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-49610
Barbara LeeH(D)California22.9      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Robert LattaH(R)Ohio13.2      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
John LarsonH(D)Connecticut22.2      YYY YY Ylarson.house.gov202-225-22650
Rick LarsenH(D)Washington20.2      YYY YY Ylarsen.house.gov202-225-26050
James LankfordH(R)Oklahoma10.2      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Jim LangevinH(D)Rhode Island20.2      YYY YY Ylangevin.house.gov202-225-27350
Leonard LanceH(R)New Jersey12.2      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
Doug LaMalfaH(R)California8.2      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
Annie KusterH(D)New Hampshire8.2      NYY YY Ykuster.house.gov202-225-52060
John KlineH(R)Minnesota18.2      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Ann KirkpatrickH(D)Arizona8.2      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
Adam KinzingerH(R)Illinois10.2      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Ron KindH(D)Wisconsin24.2      YYY YY Ykind.house.gov202-225-55060
Derek KilmerH(D)Washington8.2    YYY YY Ykilmer.house.gov202-225-59160
Dan KildeeH(D)Michigan8.2    YYY YY Ydankildee.house.gov202-225-36110
Robin KellyH(D)Illinois7.9      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Mike KellyH(R)Pennsylvania10.2      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
William KeatingH(D)Massachusetts10.2      YYY YY Ykeating.house.gov202-225-31110
Filemon Vela, Jr.H(D)Texas8.2    YYY YY Yvela.house.gov202-225-99010
Donald Payne, Jr.H(D)New Jersey8.3    YYY YY Ypayne.house.gov202-225-34360
David JoyceH(R)Ohio8.2    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Jim JordanH(R)Ohio14.2      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
Walter JonesH(R)North Carolina26.2      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
David JollyH(R)Florida7    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
Sam JohnsonH(R)Texas29.8      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
Hank JohnsonH(D)Georgia14.2      YYY YY Yhankjohnson.house.gov202-225-16050
Eddie JohnsonH(D)Texas28.2      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Bill JohnsonH(R)Ohio10.2      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Lynn JenkinsH(R)Kansas12.2      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Evan JenkinsH(R)West Virginia6.2 NNNN0
Hakeem JeffriesH(D)New York8.2      YYY YY Yjeffries.house.gov202-225-59360
Sheila Jackson-LeeH(D)Texas26.2      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Robert HurtH(R)Virginia10.2      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
Duncan HunterH(R)California12.2   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Randy HultgrenH(R)Illinois10.2      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Bill HuizengaH(R)Michigan10.2      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Jared HuffmanH(D)California8.2      YYY YY Yhuffman.house.gov202-225-51610
Tim HuelskampH(R)Kansas10.2      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Richard HudsonH(R)North Carolina8.2      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
Steven HorsfordH(D)Nevada8.2      NYY YY Yhorsford.house.gov202-225-98940
Michael HondaH(D)California20.2      YYY YY Yhonda.house.gov202-225-26310
Chris Van HollenH(D)Maryland18.2      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-53410
George HoldingH(R)North Carolina8.2      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Ruben HinojosaH(D)Texas24.2      YYY YY Yhinojosa.house.gov202-225-25310
James HimesH(D)Connecticut12.2      YYY YY Yhimes.house.gov202-225-55410
French HillH(R)Arkansas6.2      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
Brian HigginsH(D)New York16.2      YYY YY Yhiggins.house.gov202-225-33060
Jody HiceH(R)Georgia6.2      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
Joe HeckH(R)Nevada10.2      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Denny HeckH(D)Washington8.2      NYY YY Ydennyheck.house.gov202-225-97400
Alcee HastingsH(D)Florida28.2   YYY YY Yalceehastings.house.gov202-225-13130
Vicky HartzlerH(R)Missouri10.2      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Andy HarrisH(R)Maryland10.2      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Gregg HarperH(R)Mississippi12.2      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Richard HannaH(R)New York10.2      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Ralph HallH(R)Texas40.2      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Janice HahnH(D)California9.6      NYY YY Yhahn.house.gov202-225-82200
Luis GutierrezH(D)Illinois28.2      NYY YY Ygutierrez.house.gov202-225-82030
Brett GuthrieH(R)Kentucky12.2      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Glenn GrothmanH(R)Wisconsin6.2 NNNN0
Michelle Lujan GrishamH(D)New Mexico8.2      YYY YY Ylujangrisham.house.gov202-225-63160
Raul GrijalvaH(D)Arizona18.2      NYY YY Ygrijalva.house.gov202-225-24350
Morgan GriffithH(R)Virginia10.2      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Gene GreenH(D)Texas28.2      YYY YY Ygreen.house.gov202-225-16880
Al GreenH(D)Texas16.2      YYY YY Yalgreen.house.gov202-225-75080
Tom GravesH(R)Georgia10.7      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Sam GravesH(R)Missouri20.2      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Kay GrangerH(R)Texas24.2      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Trey GowdyH(R)South Carolina10.2      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Bob GoodlatteH(R)Virginia28.2      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Chris GibsonH(R)New York10.2      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Bob GibbsH(R)Ohio10.2      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Jim GerlachH(R)Pennsylvania18.2      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Scott GarrettH(R)New Jersey18.2      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Cory GardnerS(R)Colorado6.2      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Joe GarciaH(D)Florida8.2      YYY YY Ygarcia.house.gov202-225-27780
John GaramendiH(D)California11.3      YYY YY Ygaramendi.house.gov202-225-18800
Ruben GallegoH(D)Arizona6.2    YYY YY Yrubengallego.house.gov202-225-40650
Pete GallegoH(D)Texas8.2      YYY YY Ygallego.house.gov202-225-45110
Marcia FudgeH(D)Ohio12.3      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Rodney FrelinghuysenH(R)New Jersey26.2      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Trent FranksH(R)Arizona18.2      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Lois FrankelH(D)Florida8.2      YYY YY Yfrankel.house.gov202-225-98900
Bill FosterH(D)Illinois8.2      YYY YY Yfoster.house.gov202-225-35150
Jeff FortenberryH(R)Nebraska16.2      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Randy ForbesH(R)Virginia19.7      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Bill FloresH(R)Texas10.2      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
John FlemingH(R)Louisiana12.2      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Chuck FleischmannH(R)Tennessee10.2      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
Mike FitzpatrickH(R)Pennsylvania16.2      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Stephen FincherH(R)Tennessee10.2      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Chaka FattahH(D)Pennsylvania26.2      YYY YY Yfattah.house.gov202-225-40010
Sam FarrH(D)California27.7      YYY YY Yfarr.house.gov202-225-28610
Blake FarentholdH(R)Texas10.2      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Elizabeth EstyH(D)Connecticut8.2      YYY YY Yesty.house.gov202-225-44760
Anna EshooH(D)California28.2      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
Eliot EngelH(D)New York32.2      NYY YY Yengel.house.gov202-225-24640
Donna EdwardsH(D)Maryland12.7      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Jimmy DuncanH(R)Tennessee32.3   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Jeff DuncanH(R)South Carolina10.2      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Sean DuffyH(R)Wisconsin10.2      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Mike DoyleH(D)Pennsylvania26.2      YYY YY Ydoyle.house.gov202-225-21350
Robert DoldH(R)Illinois10.2      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Lloyd DoggettH(D)Texas26.2      YYY YY Ydoggett.house.gov202-225-48650
John DingellH(D)Michigan55.2      YYY YY Ydingell.house.gov202-225-40710
Mario Diaz-BalartH(R)Florida18.2      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Ted DeutchH(D)Florida10.9      NYY YY Yteddeutch.house.gov202-225-30010
Mark DeSaulnierH(D)California6.2      NYY YY Ydesaulnier.house.gov202-225-20950
Charles DentH(R)Pennsylvania16.2      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Jeff DenhamH(R)California10.2      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Suzan DelBeneH(D)Washington8.3      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Rosa DeLauroH(D)Connecticut30.2      YYY YY Ydelauro.house.gov202-225-36610
John DelaneyH(D)Maryland8.2      YNY YY Y0
Diana DeGetteH(D)Colorado24.2      YYY YY Ydegette.house.gov202-225-44310
Peter DeFazioH(D)Oregon34.2      YYY YY Ydefazio.house.gov202-225-64160
Susan DavisH(D)California20.2    YYY YY Yhouse.gov202-225-20400
Rodney DavisH(R)Illinois8.2      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Danny DavisH(D)Illinois24.2    YYY YY Ydavis.house.gov202-225-50060
Steve DainesS(R)Montana6.2      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
John CulbersonH(R)Texas20.2      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Henry CuellarH(D)Texas16.2      YYY YY Ycuellar.house.gov202-225-16400
Joseph CrowleyH(D)New York22.2      YYY YY Ycrowley.house.gov202-225-39650
Ander CrenshawH(R)Florida20.2      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Rick CrawfordH(R)Arkansas10.2      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Kevin CramerH(R)North Dakota8.2    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
Joe CourtneyH(D)Connecticut14.2      YYY YY Ycourtney.house.gov202-225-20760
Jim CostaH(D)California16.2      NYY YY Ycosta.house.gov202-225-33410
Jim CooperH(D)Tennessee38.2      YYY YY Ycooper.house.gov202-225-43110
Paul CookH(R)California8.2      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Gerald ConnollyH(D)Virginia12.2      YYY YY Yconnolly.house.gov202-225-14920
Michael ConawayH(R)Texas16.2      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Barbara ComstockH(R)Virginia6.2 NNNN0
Doug CollinsH(R)Georgia8.2      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Chris CollinsH(R)New York8.2      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Tom ColeH(R)Oklahoma18.2      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Steve CohenH(D)Tennessee14.2      YYY YY Ycohen.house.gov202-225-32650
Howard CobleH(R)North Carolina36.2    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Emanuel CleaverH(D)Missouri16.2      YYY YY Ycleaver.house.gov202-225-45350
Lacy ClayH(D)Missouri20.2      YYY YY Ylacyclay.house.gov202-225-24060
Curt ClawsonH(R)Florida6.7 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Yvette ClarkeH(D)New York14.2      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Katherine ClarkH(D)Massachusetts7.2    YYY YYkatherineclark.house.gov202-225-28360
David CicillineH(D)Rhode Island10.2      YYY YY Ycicilline.house.gov202-225-49110
Judy ChuH(D)California11.6      YYY YY Ychu.house.gov202-225-54640
Jason ChaffetzH(R)Utah12.2      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Steve ChabotH(R)Ohio26.2      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Kathy CastorH(D)Florida14.2 YYY YY Ycastor.house.gov202-225-33760
Matt CartwrightH(D)Pennsylvania8.2      YYY YY Ycartwright.house.gov202-225-55460
John CarterH(R)Texas18.2      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Buddy CarterH(R)Georgia6.2      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
Andre CarsonH(D)Indiana13      YYY YY Ycarson.house.gov202-225-40110
John CarneyH(D)Delaware10.2      NYY YY Yjohncarney.house.gov202-225-41650
Tony CardenasH(D)California8.2      YYY YY Ycardenas.house.gov202-225-61310
Mike CapuanoH(D)Massachusetts22.2      YYY YY Yhouse.gov202-225-51110
Lois CappsH(D)California23      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
Shelley Moore CapitoS(R)West Virginia6.2      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
John CampbellH(R)California15.2      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Dave CampH(R)Michigan30.2      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
Ken CalvertH(R)California28.2      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
Bradley ByrneH(R)Alabama7.1      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
G. K. ButterfieldH(D)North Carolina16.6      YYY YY Ybutterfield.house.gov202-225-31010
Cheri BustosH(D)Illinois8.2      YYY YY Ybustos.house.gov202-225-59050
Michael BurgessH(R)Texas18.2      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Larry BucshonH(R)Indiana10.2      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Vern BuchananH(R)Florida14.2      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Julia BrownleyH(D)California8.2      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Corrine BrownH(D)Florida28.2      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Susan BrooksH(R)Indiana8.2      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Mo BrooksH(R)Alabama10.2      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Jim BridenstineH(R)Oklahoma8.2      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Robert BradyH(D)Pennsylvania22.8      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-47310
Kevin BradyH(R)Texas24.2      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Charles BoustanyH(R)Louisiana16.2      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Mike BostH(R)Illinois6.2      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Suzanne BonamiciH(D)Oregon9.1      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Earl BlumenauerH(D)Oregon24.8      YYY YY Yblumenauer.house.gov202-225-48110
Rod BlumH(R)Iowa6.2      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Diane BlackH(R)Tennessee10.2      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Timothy BishopH(D)New York18.2      YYY YY Ytimbishop.house.gov202-225-38260
Sanford BishopH(D)Georgia28.2      YYY YY Ybishop.house.gov202-225-36310
Rob BishopH(R)Utah18.2      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Gus BilirakisH(R)Florida14.2      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Don BeyerH(D)Virginia6.2 NNNN0
Jaime Herrera BeutlerH(R)Washington10.2      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Ami BeraH(D)California8.2      YYY YY Ybera.house.gov202-225-57160
Kerry BentivolioH(R)Michigan8.2      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Dan BenishekH(R)Michigan10.2      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Xavier BecerraH(D)California28.2