U.S. Congress

Members of Congress


35 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Gary PalmerH(R)Alabama5.4      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Martha RobyH(R)Alabama9.4      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Richard ShelbyS(R)Alabama33.4      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
John CampbellH(R)California14.5      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Jeff DenhamH(R)California9.4      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Diana DeGetteH(D)Colorado23.4      YYY YY Ydegette.house.gov202-225-44310
James HimesH(D)Connecticut11.4      YYY YY Yhimes.house.gov202-225-55410
Tom CarperS(D)Delaware19.4      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-24411
Chris CoonsS(D)Delaware9.5      YYY YY Ycoons.senate.gov202-224-50421
Kathy CastorH(D)Florida13.4 YYY YY Ycastor.house.gov202-225-33760
Dennis RossH(R)Florida9.4      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Daniel CoatsS(R)Indiana31.4      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Luke MesserH(R)Indiana7.4      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
Rand PaulS(R)Kentucky9.4      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Candice MillerH(R)Michigan17.4      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Billy LongH(R)Missouri9.4      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Steve DainesS(R)Montana5.4      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Deb FischerS(R)Nebraska7.4      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Carolyn MaloneyH(D)New York27.4      YYY YY Ymaloney.house.gov202-225-79440
Howard CobleH(R)North Carolina35.4    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Mike McIntyreH(D)North Carolina23.4      YYY YY Ymcintyre.house.gov202-225-27310
Mike TurnerH(R)Ohio17.4      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
James InhofeS(R)Oklahoma25.5      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Charles DentH(R)Pennsylvania15.4      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Joe WilsonH(R)South Carolina18.5      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Lamar AlexanderS(R)Tennessee17.4      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Marsha BlackburnH(R)Tennessee17.4      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Bob CorkerS(R)Tennessee13.4      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
Jimmy DuncanH(R)Tennessee31.6   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Mac ThornberryH(R)Texas25.4      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
Robert HurtH(R)Virginia9.4      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
Mark WarnerS(D)Virginia11.4      NYY YY Ywarner.senate.gov202-224-20232
Shelley Moore CapitoS(R)West Virginia5.4      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
John BarrassoS(R)Wyoming12.9      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Mike EnziS(R)Wyoming23.4      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244