U.S. Congress

Members of Congress


39 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Bradley ByrneH(R)Alabama6.2      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Don YoungH(R)Alaska47.1      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
Julia BrownleyH(D)California7.3      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Sam FarrH(D)California26.8      YYY YY Yfarr.house.gov202-225-28610
Scott TiptonH(R)Colorado9.3      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Ander CrenshawH(R)Florida19.3      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Alcee HastingsH(D)Florida27.3   YYY YY Yalceehastings.house.gov202-225-13130
John MicaH(R)Florida27.3   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Ileana Ros-LehtinenH(R)Florida30.6      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Frederica WilsonH(D)Florida9.3      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060
Mark TakaiH(D)Hawaii5.3      NYY YYtakai.house.gov202-225-27260
Peter RoskamH(R)Illinois13.3    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Rod BlumH(R)Iowa5.3      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Andy BarrH(R)Kentucky7.3      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
Charles BoustanyH(R)Louisiana15.3      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Angus KingS(I)Maine7.3      YYY YY Yking.senate.gov202-224-53441
Chris Van HollenH(D)Maryland17.3      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-53410
Niki TsongasH(D)Massachusetts12.5      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Gary PetersS(D)Michigan7.3      YYY YY Ypeters.senate.gov202-224-62211
Rodney FrelinghuysenH(R)New Jersey25.3      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Louise SlaughterH(D)New York33.3      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Suzanne BonamiciH(D)Oregon8.2      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Kurt SchraderH(D)Oregon11.3      YYY YY Yschrader.house.gov202-225-57110
Greg WaldenH(R)Oregon21.3      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Sheldon WhitehouseS(D)Rhode Island13.3      YYY YY Ywhitehouse.senate.gov202-224-29213
Tom RiceH(R)South Carolina7.3    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Mark SanfordH(R)South Carolina6.9    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Jim CooperH(D)Tennessee37.3      YYY YY Ycooper.house.gov202-225-43110
Scott DesJarlaisH(R)Tennessee9.3      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Michael BurgessH(R)Texas17.3      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Blake FarentholdH(R)Texas9.3      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Jeb HensarlingH(R)Texas17.3      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Bobby ScottH(D)Virginia27.3      YYY YY Ybobbyscott.house.gov202-225-83510
Robert WittmanH(R)Virginia12.3      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Suzan DelBeneH(D)Washington7.4      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Jim McDermottH(D)Washington31.3      YYY YY Ymcdermott.house.gov202-225-31060
Adam SmithH(D)Washington23.3      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-89010
David McKinleyH(R)West Virginia9.3      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
James SensenbrennerH(R)Wisconsin41.3      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010