U.S. Congress

Members of Congress


23 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Lois CappsH(D)California22.1      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
Zoe LofgrenH(D)California25.3    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Scott PetersH(D)California7.3      YYY YY Yscottpeters.house.gov202-225-05080
Cory GardnerS(R)Colorado5.3      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
John ShimkusH(R)Illinois23.3      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Larry BucshonH(R)Indiana9.3      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Joni ErnstS(R)Iowa5.3      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Chellie PingreeH(D)Maine11.3      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
Erik PaulsenH(R)Minnesota11.3      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Collin PetersonH(D)Minnesota29.3   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-21650
Tim WalzH(D)Minnesota13.3      YYY YY Ywalz.house.gov202-225-24721
Ben SasseS(R)Nebraska5.3      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Martin HeinrichS(D)New Mexico7.3      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
Sherrod BrownS(D)Ohio13.3      YYY YY Ybrown.senate.gov202-224-23154
Jeff MerkleyS(D)Oregon11.3      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Bill ShusterH(R)Pennsylvania18.9      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Diane BlackH(R)Tennessee9.3      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
John CarterH(R)Texas17.3      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Denny HeckH(D)Washington7.3      NYY YY Ydennyheck.house.gov202-225-97400
David ReichertH(R)Washington15.3      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Ron JohnsonS(R)Wisconsin9.3      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Ron KindH(D)Wisconsin23.3      YYY YY Ykind.house.gov202-225-55060
Cynthia LummisH(R)Wyoming11.3      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110