U.S. Congress

Members of Congress from Ohio


7 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Steve ChabotH(R)Ohio25.4      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
David JoyceH(R)Ohio7.4    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Marcy KapturH(D)Ohio37.4      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Robert LattaH(R)Ohio12.5      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Jim RenacciH(R)Ohio9.4      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Patrick TiberiH(R)Ohio19.4      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Brad WenstrupH(R)Ohio7.4      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640