U.S. Congress

Senators who Voted Against Gun Background Checks (4/17/2013)


39 Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
Lamar Alexander
(R)Tennessee16.9      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Kelly Ayotte
(R)New Hampshire8.9      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
John Barrasso
(R)Wyoming12.4      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Roy Blunt
(R)Missouri8.9      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John Boozman
(R)Arkansas8.9      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Richard Burr
(R)North Carolina14.9      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Daniel Coats
(R)Indiana30.9      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Tom Coburn
(R)Oklahoma14.9      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad Cochran
(R)Mississippi40.9    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Bob Corker
(R)Tennessee12.9      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
John Cornyn
(R)Texas17      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Mike Crapo
(R)Idaho20.9      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Ted Cruz
(R)Texas6.9      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
Mike Enzi
(R)Wyoming22.9      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Deb Fischer
(R)Nebraska6.9      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jeff Flake
(R)Arizona6.9      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Lindsey Graham
(R)South Carolina16.9      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Chuck Grassley
(R)Iowa38.9      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Orrin Hatch
(R)Utah42.9      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Heidi Heitkamp
(D)North Dakota6.9      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Dean Heller
(R)Nevada8.5      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
John Hoeven
(R)North Dakota8.9      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
James Inhofe
(R)Oklahoma25      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Johnny Isakson
(R)Georgia14.9      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Ron Johnson
(R)Wisconsin8.9      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Mike Lee
(R)Utah8.9      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Mitch McConnell
(R)Kentucky34.9      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541153
Jerry Moran
(R)Kansas8.9      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Lisa Murkowski
(R)Alaska16.9      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Rand Paul
(R)Kentucky8.9      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Rob Portman
(R)Ohio8.9      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Jim Risch
(R)Idaho10.9   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Pat Roberts
(R)Kansas22.9      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Marco Rubio
(R)Florida8.9      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Tim Scott
(R)South Carolina6.9      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
Richard Shelby
(R)Alabama32.9      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
John Thune
(R)South Dakota14.9      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
David Vitter
(R)Louisiana14.9      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Roger Wicker
(R)Mississippi11.9      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532