U.S. Congress

Congressional Committee Minority Leaders


36 Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad Cochran
(R)Mississippi41.6    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
James Inhofe
(R)Oklahoma25.7      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Mike Crapo
(R)Idaho21.5      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff Sessions
(R)Alabama1.7 NY YY Yjustice.gov25423
John Thune
(R)South Dakota15.5      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232131
Lisa Murkowski
(R)Alaska17.6      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
David Vitter
(R)Louisiana15.5      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Orrin Hatch
(R)Utah43.5      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob Corker
(R)Tennessee13.5      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Lamar Alexander
(R)Tennessee17.5      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom Coburn
(R)Oklahoma15.5      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Chuck Grassley
(R)Iowa39.5      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Pat Roberts
(R)Kansas23.5      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim Risch
(R)Idaho11.5   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Richard Burr
(R)North Carolina15.5      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad Cochran
(R)Mississippi41.6    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Robert Brady
(D)Pennsylvania22.2      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Collin Peterson
(D)Minnesota29.5   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Nita Lowey
(D)New York31.5      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Adam Smith
(D)Washington23.5      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Chris Van Hollen
(D)Maryland17.5      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
George Miller
(D)California5.5 NNY YY Y00
Henry Waxman
(D)California45.5   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Linda Sanchez
(D)California17.5      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Maxine Waters
(D)California29.5      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Eliot Engel
(D)New York31.5      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Bennie Thompson
(D)Mississippi27.3      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
John Conyers
(D)Michigan55.5      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Ed Markey
(D)Massachusetts7.1      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Elijah Cummings
(D)Maryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Louise Slaughter
(D)New York33.5      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie Johnson
(D)Texas27.5      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Nydia Velazquez
(D)New York27.5      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Nick Rahall
(D)West Virginia27.5   YY YY Yrahall.house.gov00
Mike Michaud
(D)Maine17.5      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Sander Levin
(D)Michigan37.5      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101