U.S. Congress

Congressional Committee Minority Leaders


36 Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad Cochran
(R)Mississippi41.1    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
James Inhofe
(R)Oklahoma25.3      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Mike Crapo
(R)Idaho21.1      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff Sessions
(R)Alabama1.3 NY YY Yjustice.gov25423
John Thune
(R)South Dakota15.1      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232131
Lisa Murkowski
(R)Alaska17.2      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
David Vitter
(R)Louisiana15.1      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Orrin Hatch
(R)Utah43.1      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob Corker
(R)Tennessee13.1      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Lamar Alexander
(R)Tennessee17.1      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom Coburn
(R)Oklahoma15.1      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Chuck Grassley
(R)Iowa39.1      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Pat Roberts
(R)Kansas23.1      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim Risch
(R)Idaho11.1   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Richard Burr
(R)North Carolina15.1      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad Cochran
(R)Mississippi41.1    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Robert Brady
(D)Pennsylvania21.8      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Collin Peterson
(D)Minnesota29.1   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Nita Lowey
(D)New York31.1      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Adam Smith
(D)Washington23.1      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Chris Van Hollen
(D)Maryland17.1      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
George Miller
(D)California5.1 NNY YY Y00
Henry Waxman
(D)California45.1   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Linda Sanchez
(D)California17.1      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Maxine Waters
(D)California29.1      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Eliot Engel
(D)New York31.1      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Bennie Thompson
(D)Mississippi26.9      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
John Conyers
(D)Michigan55.1      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Ed Markey
(D)Massachusetts6.7      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Elijah Cummings
(D)Maryland23.8      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Louise Slaughter
(D)New York33.1      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie Johnson
(D)Texas27.1      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Nydia Velazquez
(D)New York27.1      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Nick Rahall
(D)West Virginia27.1   YY YY Yrahall.house.gov00
Mike Michaud
(D)Maine17.1      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Sander Levin
(D)Michigan37.1      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101