U.S. Congress

Members of Congress


23 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Diane BlackH(R)Tennessee9.1      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Sherrod BrownS(D)Ohio13.1      YYY YY Ybrown.senate.gov202-224-23154
Larry BucshonH(R)Indiana9.1      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Lois CappsH(D)California22      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
John CarterH(R)Texas17.1      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Joni ErnstS(R)Iowa5.1      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Cory GardnerS(R)Colorado5.1      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Denny HeckH(D)Washington7.1      NYY YY Ydennyheck.house.gov202-225-97400
Martin HeinrichS(D)New Mexico7.1      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
Ron JohnsonS(R)Wisconsin9.1      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Ron KindH(D)Wisconsin23.1      YYY YY Ykind.house.gov202-225-55060
Zoe LofgrenH(D)California25.1    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Cynthia LummisH(R)Wyoming11.1      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Jeff MerkleyS(D)Oregon11.1      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Erik PaulsenH(R)Minnesota11.1      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Scott PetersH(D)California7.1      YYY YY Yscottpeters.house.gov202-225-05080
Collin PetersonH(D)Minnesota29.1   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-21650
Chellie PingreeH(D)Maine11.1      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
David ReichertH(R)Washington15.1      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Ben SasseS(R)Nebraska5.1      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
John ShimkusH(R)Illinois23.1      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Bill ShusterH(R)Pennsylvania18.8      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Tim WalzH(D)Minnesota13.1      YYY YY Ywalz.house.gov202-225-24721