U.S. Congress

Members of Congress


23 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Diane BlackH(R)Tennessee8.9      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Sherrod BrownS(D)Ohio12.9      YYY YY Ybrown.senate.gov202-224-23154
Larry BucshonH(R)Indiana8.9      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Lois CappsH(D)California21.8      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
John CarterH(R)Texas16.9      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Joni ErnstS(R)Iowa4.9      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Cory GardnerS(R)Colorado4.9      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Denny HeckH(D)Washington6.9      NYY YY Ydennyheck.house.gov202-225-97400
Martin HeinrichS(D)New Mexico6.9      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
Ron JohnsonS(R)Wisconsin8.9      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Ron KindH(D)Wisconsin22.9      YYY YY Ykind.house.gov202-225-55060
Zoe LofgrenH(D)California24.9    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Cynthia LummisH(R)Wyoming10.9      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Jeff MerkleyS(D)Oregon10.9      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Erik PaulsenH(R)Minnesota10.9      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Scott PetersH(D)California6.9      YYY YY Yscottpeters.house.gov202-225-05080
Collin PetersonH(D)Minnesota28.9   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-21650
Chellie PingreeH(D)Maine10.9      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
David ReichertH(R)Washington14.9      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Ben SasseS(R)Nebraska4.9      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
John ShimkusH(R)Illinois22.9      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Bill ShusterH(R)Pennsylvania18.6      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Tim WalzH(D)Minnesota12.9      YYY YY Ywalz.house.gov202-225-24721