14 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Michele BachmannH(R)Minnesota16.4      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Bill CassidyS(R)Louisiana8.4      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Morgan GriffithH(R)Virginia12.4      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Vicky HartzlerH(R)Missouri12.4      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Randy HultgrenH(R)Illinois12.4      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Jim JordanH(R)Ohio16.4      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
Kenny MarchantH(R)Texas18.4      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Markwayne MullinH(R)Oklahoma10.4    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Kristi NoemH(R)South Dakota12.4      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Robert PittengerH(R)North Carolina10.4      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Joseph PittsH(R)Pennsylvania26.4      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Adrian SmithH(R)Nebraska16.4      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Jason SmithH(R)Missouri10      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
John ThuneS(R)South Dakota18.4      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213