U.S. Congress

Congressmen


17 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Sherrod BrownS(D)Ohio13.2      YYY YY Ybrown.senate.gov202-224-23154
Larry BucshonH(R)Indiana9.2      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
John CarterH(R)Texas17.2      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Cory GardnerS(R)Colorado5.2      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Denny HeckH(D)Washington7.2      NYY YY Ydennyheck.house.gov202-225-97400
Martin HeinrichS(D)New Mexico7.2      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
Ron JohnsonS(R)Wisconsin9.2      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Ron KindH(D)Wisconsin23.2      YYY YY Ykind.house.gov202-225-55060
Jeff MerkleyS(D)Oregon11.2      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Erik PaulsenH(R)Minnesota11.2      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Scott PetersH(D)California7.2      YYY YY Yscottpeters.house.gov202-225-05080
Collin PetersonH(D)Minnesota29.2   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-21650
David ReichertH(R)Washington15.2      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Ben SasseS(R)Nebraska5.2      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
John ShimkusH(R)Illinois23.2      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Bill ShusterH(R)Pennsylvania18.9      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Tim WalzH(D)Minnesota13.2      YYY YY Ywalz.house.gov202-225-24721