U.S. Congress

Members of Congress from Red States


5 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Diane BlackH(R)Tennessee9.8      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Larry BucshonH(R)Indiana9.8      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
John CarterH(R)Texas17.8      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Cynthia LummisH(R)Wyoming11.8      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Ben SasseS(R)Nebraska5.8      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240