U.S. Congress

Members of Congress from Red States


9 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Bill CassidyS(R)Louisiana5.3      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Vicky HartzlerH(R)Missouri9.3      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Kenny MarchantH(R)Texas15.3      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Markwayne MullinH(R)Oklahoma7.3    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Kristi NoemH(R)South Dakota9.3      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Tim ScottS(R)South Carolina7.3      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
Adrian SmithH(R)Nebraska13.3      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Jason SmithH(R)Missouri6.8      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
John ThuneS(R)South Dakota15.3      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213