27 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Kevin BradyH(R)Texas25.9      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Susan BrooksH(R)Indiana9.9      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Joe DonnellyS(D)Indiana9.9      YYY YY Ydonnelly.senate.gov202-224-48141
Chuck FleischmannH(R)Tennessee11.9      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
Jeff FortenberryH(R)Nebraska17.9      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Paul GosarH(R)Arizona11.9      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Heidi HeitkampS(D)North Dakota9.9      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
French HillH(R)Arkansas7.9      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
John HoevenS(R)North Dakota11.9      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
Tim HuelskampH(R)Kansas11.9      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Ann KirkpatrickH(D)Arizona9.9      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
Blaine LuetkemeyerH(R)Missouri13.9   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Joe ManchinS(D)West Virginia12.1      YYY YY Ymanchin.senate.gov202-224-39545
Claire McCaskillS(D)Missouri15.9      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Michael McCaulH(R)Texas17.9      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Lisa MurkowskiS(R)Alaska20      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Beto O'RourkeH(D)Texas9.9    YNY YY Y202-225-483134
Steven PalazzoH(R)Mississippi11.9      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Jim RischS(R)Idaho13.9   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Todd RokitaH(R)Indiana11.9      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Mike RoundsS(R)South Dakota7.9      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Steve ScaliseH(R)Louisiana14.6   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
David SchweikertH(R)Arizona11.9      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Dan SullivanS(R)Alaska7.9      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Peter ViscloskyH(D)Indiana37.9      YYY YY Yvisclosky.house.gov202-225-24610
David VitterS(R)Louisiana17.9      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Ann WagnerH(R)Missouri9.9      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210