U.S. Congress

Members of Congress from Blue States


16 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Suzanne BonamiciH(D)Oregon8.3      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Julia BrownleyH(D)California7.4      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Suzan DelBeneH(D)Washington7.6      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Sam FarrH(D)California27      YYY YY Yfarr.house.gov202-225-28610
Rodney FrelinghuysenH(R)New Jersey25.4      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Chris Van HollenH(D)Maryland17.4      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-53410
Angus KingS(I)Maine7.4      YYY YY Yking.senate.gov202-224-53441
Jim McDermottH(D)Washington31.4      YYY YY Ymcdermott.house.gov202-225-31060
Gary PetersS(D)Michigan7.4      YYY YY Ypeters.senate.gov202-224-62211
Kurt SchraderH(D)Oregon11.4      YYY YY Yschrader.house.gov202-225-57110
Louise SlaughterH(D)New York33.4      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Adam SmithH(D)Washington23.4      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-89010
Mark TakaiH(D)Hawaii5.4      NYY YYtakai.house.gov202-225-27260
Niki TsongasH(D)Massachusetts12.6      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Greg WaldenH(R)Oregon21.4      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Sheldon WhitehouseS(D)Rhode Island13.4      YYY YY Ywhitehouse.senate.gov202-224-29213