U.S. Congress

Members of Congress from Blue States


17 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Suzanne BonamiciH(D)Oregon9      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Julia BrownleyH(D)California8.1      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Suzan DelBeneH(D)Washington8.2      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Sam FarrH(D)California27.6      YYY YY Yfarr.house.gov202-225-28610
Rodney FrelinghuysenH(R)New Jersey26.1      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Chris Van HollenH(D)Maryland18.1      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-53410
Angus KingS(I)Maine8.1      YYY YY Yking.senate.gov202-224-53441
Jim McDermottH(D)Washington32.1      YYY YY Ymcdermott.house.gov202-225-31060
Gary PetersS(D)Michigan8.1      YYY YY Ypeters.senate.gov202-224-62211
Peter RoskamH(R)Illinois14.1    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Kurt SchraderH(D)Oregon12.1      YYY YY Yschrader.house.gov202-225-57110
Louise SlaughterH(D)New York34.1      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Adam SmithH(D)Washington24.1      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-89010
Mark TakaiH(D)Hawaii6.1      NYY YYtakai.house.gov202-225-27260
Niki TsongasH(D)Massachusetts13.3      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Greg WaldenH(R)Oregon22.1      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Sheldon WhitehouseS(D)Rhode Island14.1      YYY YY Ywhitehouse.senate.gov202-224-29213