U.S. Congress

Members of Congress from Blue States


10 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Lois CappsH(D)California22.1      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
Denny HeckH(D)Washington7.3      NYY YY Ydennyheck.house.gov202-225-97400
Martin HeinrichS(D)New Mexico7.3      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
Zoe LofgrenH(D)California25.3    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Jeff MerkleyS(D)Oregon11.3      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Scott PetersH(D)California7.3      YYY YY Yscottpeters.house.gov202-225-05080
Chellie PingreeH(D)Maine11.3      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
David ReichertH(R)Washington15.3      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
John ShimkusH(R)Illinois23.3      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Bill ShusterH(R)Pennsylvania18.9      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310