U.S. Congress

Members of Congress from Midwestern United States


14 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Emanuel CleaverH(D)Missouri16.1      YYY YY Ycleaver.house.gov202-225-45350
Bob GibbsH(R)Ohio10.1      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Lynn JenkinsH(R)Kansas12.1      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
John KlineH(R)Minnesota18.1      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Daniel LipinskiH(D)Illinois16.1   YYY YY Ylipinski.house.gov202-225-57010
David LoebsackH(D)Iowa14.1      YYY YY Yloebsack.house.gov202-225-65760
Jerry MoranS(R)Kansas10.1      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Rob PortmanS(R)Ohio10.1      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Pat RobertsS(R)Kansas24.1      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Mike RogersH(R)Michigan20.1      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Debbie StabenowS(D)Michigan20.1      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
Steve StiversH(R)Ohio10.1      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Lee TerryH(R)Nebraska22.1      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Kevin YoderH(R)Kansas10.1      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650