U.S. Congress

Members of Congress from Midwestern United States


10 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Sherrod BrownS(D)Ohio13.3      YYY YY Ybrown.senate.gov202-224-23154
Larry BucshonH(R)Indiana9.3      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Joni ErnstS(R)Iowa5.3      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Ron JohnsonS(R)Wisconsin9.3      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Ron KindH(D)Wisconsin23.3      YYY YY Ykind.house.gov202-225-55060
Erik PaulsenH(R)Minnesota11.3      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Collin PetersonH(D)Minnesota29.3   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-21650
Ben SasseS(R)Nebraska5.3      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
John ShimkusH(R)Illinois23.3      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Tim WalzH(D)Minnesota13.3      YYY YY Ywalz.house.gov202-225-24721