U.S. Congress

Members of Congress from Midwestern United States


8 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Michele BachmannH(R)Minnesota14.1      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Vicky HartzlerH(R)Missouri10.1      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Randy HultgrenH(R)Illinois10.1      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Jim JordanH(R)Ohio14.1      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
Kristi NoemH(R)South Dakota10.1      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Adrian SmithH(R)Nebraska14.1      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Jason SmithH(R)Missouri7.7      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
John ThuneS(R)South Dakota16.1      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213