U.S. Congress

Members of Congress from Ohio


15 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Sherrod BrownS(D)Ohio13.1      YYY YY Ybrown.senate.gov202-224-23154
Steve ChabotH(R)Ohio25.1      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Bob GibbsH(R)Ohio9.1      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Bill JohnsonH(R)Ohio9.1      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Jim JordanH(R)Ohio13.1      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
David JoyceH(R)Ohio7.1    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Marcy KapturH(D)Ohio37.1      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Robert LattaH(R)Ohio12.2      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Rob PortmanS(R)Ohio9.1      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Jim RenacciH(R)Ohio9.1      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Tim RyanH(D)Ohio17.1      YYY YY Ytimryan.house.gov202-225-52610
Steve StiversH(R)Ohio9.1      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Patrick TiberiH(R)Ohio19.1      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Mike TurnerH(R)Ohio17.1      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Brad WenstrupH(R)Ohio7.1      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640