U.S. Congress

Members of Congress from Ohio


7 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Steve ChabotH(R)Ohio25.8      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
David JoyceH(R)Ohio7.8    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Marcy KapturH(D)Ohio37.8      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Robert LattaH(R)Ohio12.9      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Jim RenacciH(R)Ohio9.8      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Patrick TiberiH(R)Ohio19.8      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Brad WenstrupH(R)Ohio7.8      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640