U.S. Congress

Members of Congress from New York


30 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Timothy BishopH(D)New York17.1      YYY YY Ytimbishop.house.gov202-225-38260
Yvette ClarkeH(D)New York13.1      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Chris CollinsH(R)New York7.1      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Joseph CrowleyH(D)New York21.1      YYY YY Ycrowley.house.gov202-225-39650
Eliot EngelH(D)New York31.1      NYY YY Yengel.house.gov202-225-24640
Chris GibsonH(R)New York9.1      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Kirsten GillibrandS(D)New York11      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Michael GrimmH(R)New York9.1      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Richard HannaH(R)New York9.1      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Brian HigginsH(D)New York15.1      YYY YY Yhiggins.house.gov202-225-33060
Steve IsraelH(D)New York19.1      YYY YY Yisrael.house.gov202-225-33352
Hakeem JeffriesH(D)New York7.1      YYY YY Yjeffries.house.gov202-225-59360
Peter KingH(R)New York27.1      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Nita LoweyH(D)New York31.1      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-65060
Dan MaffeiH(D)New York7.1      YYY YY Ymaffei.house.gov202-225-37010
Carolyn MaloneyH(D)New York27.1      YYY YY Ymaloney.house.gov202-225-79440
Sean Patrick MaloneyH(D)New York7.1      YYY YY Yseanmaloney.house.gov202-225-54410
Carolyn McCarthyH(D)New York23.1      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Gregory MeeksH(D)New York22      YYY YY Ymeeks.house.gov202-225-34610
Grace MengH(D)New York7.1      YYY YY Ymeng.house.gov202-225-26010
Jerrold NadlerH(D)New York27.2      YYY YY Ynadler.house.gov202-225-563517
Alexandria Ocasio-CortezH(D)New York1.1 NNNNocasio-cortez.house.gov32
Bill OwensH(D)New York10.2      YYY YY Yowens.house.gov202-226-46110
Charlie RangelH(D)New York47.1      YYY YY Yrangel.house.gov202-225-43650
Tom ReedH(R)New York9.2      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
Chuck SchumerS(D)New York21.1    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-654258
Jose SerranoH(D)New York29.8      NYY YY Yserrano.house.gov202-225-43610
Louise SlaughterH(D)New York33.1      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Paul TonkoH(D)New York11.1      YYY YY Ytonko.house.gov202-225-50760
Nydia VelazquezH(D)New York27.1      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610