U.S. Congress

Members of Congress from Missouri


8 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Roy BluntS(R)Missouri9.1      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
Sam GravesH(R)Missouri19.1      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Vicky HartzlerH(R)Missouri9.1      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Billy LongH(R)Missouri9.1      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Blaine LuetkemeyerH(R)Missouri11.1   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Claire McCaskillS(D)Missouri13.1      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Jason SmithH(R)Missouri6.7      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Ann WagnerH(R)Missouri7.1      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210