U.S. Congress

Members of Congress from Arizona


9 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Jeff FlakeS(R)Arizona7.5      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Trent FranksH(R)Arizona17.5      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Ruben GallegoH(D)Arizona5.5    YYY YY Yrubengallego.house.gov202-225-40650
Paul GosarH(R)Arizona9.5      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Raul GrijalvaH(D)Arizona17.5      NYY YY Ygrijalva.house.gov202-225-24350
Ann KirkpatrickH(D)Arizona7.5      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
John McCainS(R)Arizona31.6      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Matt SalmonH(R)Arizona25.5      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
David SchweikertH(R)Arizona9.5      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901