U.S. Congress

Republican Members of Congress


8 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Justin AmashHMichigan9.6      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Jaime Herrera BeutlerHWashington9.6      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Ted CruzSTexas7.6      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
Raul LabradorHIdaho9.6      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Devin NunesHCalifornia17.6      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Ileana Ros-LehtinenHFlorida31      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Marco RubioSFlorida9.6      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Tim ScottSSouth Carolina7.6      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211