8 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Justin AmashHMichigan10.7      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Jaime Herrera BeutlerHWashington10.7      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Ted CruzSTexas8.7      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922260
Raul LabradorHIdaho10.7      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Devin NunesHCalifornia18.7      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Ileana Ros-LehtinenHFlorida32.1      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Marco RubioSFlorida10.7      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Tim ScottSSouth Carolina8.7      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211