U.S. Congress

Republican Members of Congress


6 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Jaime Herrera BeutlerHWashington9.8      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Ted CruzSTexas7.8      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
Raul LabradorHIdaho9.8      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Devin NunesHCalifornia17.8      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Ileana Ros-LehtinenHFlorida31.2      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Marco RubioSFlorida9.8      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128