U.S. Congress

Republican Members of Congress


34 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Roy BluntSMissouri9.8      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John BoozmanSArkansas9.8      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Jim BridenstineHOklahoma7.8      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Vern BuchananHFlorida13.8      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Tom CoburnSOklahoma15.8      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad CochranSMississippi41.8    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Doug CollinsHGeorgia7.8      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Michael ConawayHTexas15.8      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Rick CrawfordHArkansas9.8      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Ted CruzSTexas7.8      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
Jeff DuncanHSouth Carolina9.8      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
John FlemingHLouisiana11.8      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Bill FloresHTexas9.8      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
Trent FranksHArizona17.8      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Louie GohmertHTexas15.8      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Lindsey GrahamSSouth Carolina17.8      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Sam GravesHMissouri19.8      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Gregg HarperHMississippi11.8      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Jody HiceHGeorgia5.8      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
George HoldingHNorth Carolina7.8      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Frank LucasHOklahoma26.5   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Mitch McConnellSKentucky35.8      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541165
Randy NeugebauerHTexas17.4      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Alan NunneleeHMississippi9.8      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Steve PearceHNew Mexico17.8      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
Hal RogersHKentucky39.8      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Austin ScottHGeorgia9.8      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
Steve SoutherlandHFlorida9.8      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Steve StockmanHTexas25.8      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Dan WebsterHFlorida9.8      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Bruce WestermanHArkansas5.8      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Lynn WestmorelandHGeorgia15.8      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Roger WickerSMississippi12.8      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Steve WomackHArkansas9.8      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010