U.S. Congress

Republican Members of Congress


27 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Lamar AlexanderSTennessee17.8      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
John BarrassoSWyoming13.4      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Marsha BlackburnHTennessee17.8      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
John CampbellHCalifornia14.9      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Shelley Moore CapitoSWest Virginia5.8      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Daniel CoatsSIndiana31.8      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Howard CobleHNorth Carolina35.8    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Bob CorkerSTennessee13.8      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
Steve DainesSMontana5.8      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Jeff DenhamHCalifornia9.8      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Charles DentHPennsylvania15.8      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Jimmy DuncanHTennessee32   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Mike EnziSWyoming23.8      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Deb FischerSNebraska7.8      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Robert HurtHVirginia9.8      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
James InhofeSOklahoma26      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Billy LongHMissouri9.8      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Luke MesserHIndiana7.8      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
Candice MillerHMichigan17.8      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Gary PalmerHAlabama5.8      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Rand PaulSKentucky9.8      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Martha RobyHAlabama9.8      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Dennis RossHFlorida9.8      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Richard ShelbySAlabama33.8      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Mac ThornberryHTexas25.8      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
Mike TurnerHOhio17.8      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Joe WilsonHSouth Carolina18.9      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523