U.S. Congress

Republican Members of Congress


19 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Andy BarrHKentucky7.7      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
Rod BlumHIowa5.7      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Charles BoustanyHLouisiana15.7      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Michael BurgessHTexas17.7      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Bradley ByrneHAlabama6.7      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Ander CrenshawHFlorida19.7      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Scott DesJarlaisHTennessee9.7      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Blake FarentholdHTexas9.7      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Rodney FrelinghuysenHNew Jersey25.7      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Jeb HensarlingHTexas17.7      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
David McKinleyHWest Virginia9.7      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
John MicaHFlorida27.7   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Tom RiceHSouth Carolina7.7    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Ileana Ros-LehtinenHFlorida31.1      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Mark SanfordHSouth Carolina7.4    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
James SensenbrennerHWisconsin41.7      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Greg WaldenHOregon21.7      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Robert WittmanHVirginia12.8      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Don YoungHAlaska47.6      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650