U.S. Congress

Republican Members of Congress


15 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Michele BachmannHMinnesota13.8      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Bill CassidySLouisiana5.8      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Morgan GriffithHVirginia9.8      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Vicky HartzlerHMissouri9.8      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Randy HultgrenHIllinois9.8      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Jim JordanHOhio13.8      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
Kenny MarchantHTexas15.8      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Markwayne MullinHOklahoma7.8    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Kristi NoemHSouth Dakota9.8      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Robert PittengerHNorth Carolina7.8      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Joseph PittsHPennsylvania23.8      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Tim ScottSSouth Carolina7.8      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
Adrian SmithHNebraska13.8      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Jason SmithHMissouri7.4      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
John ThuneSSouth Dakota15.8      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213