U.S. Congress

Republican Members of Congress


15 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Michele BachmannHMinnesota13.1      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Bill CassidySLouisiana5.1      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Morgan GriffithHVirginia9.1      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Vicky HartzlerHMissouri9.1      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Randy HultgrenHIllinois9.1      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Jim JordanHOhio13.1      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
Kenny MarchantHTexas15.1      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Markwayne MullinHOklahoma7.1    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Kristi NoemHSouth Dakota9.1      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Robert PittengerHNorth Carolina7.1      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Joseph PittsHPennsylvania23.1      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Tim ScottSSouth Carolina7.1      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
Adrian SmithHNebraska13.1      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Jason SmithHMissouri6.7      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
John ThuneSSouth Dakota15.1      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213