U.S. Congress

Republican Members of Congress


14 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Rob BishopHUtah17.1      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Jason ChaffetzHUtah11.1      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Curt ClawsonHFlorida5.7 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Mike CrapoSIdaho21.1      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Jeff FlakeSArizona7.1      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Orrin HatchSUtah43.1      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Dean HellerSNevada8.8      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Raul LabradorHIdaho9.1      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Mike LeeSUtah9.1      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Buck McKeonHCalifornia27.1      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
Mitt RomneySUtah1.1      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511622
Matt SalmonHArizona25.1      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
Michael SimpsonHIdaho21.1      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Chris StewartHUtah7.1      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300