U.S. Congress

Republican Members of Congress


14 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Rob BishopHUtah17.7      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Jason ChaffetzHUtah11.7      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Curt ClawsonHFlorida6.3 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Mike CrapoSIdaho21.7      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Jeff FlakeSArizona7.7      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Orrin HatchSUtah43.7      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Dean HellerSNevada9.4      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Raul LabradorHIdaho9.7      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Mike LeeSUtah9.7      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Buck McKeonHCalifornia27.7      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
Mitt RomneySUtah1.7      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511629
Matt SalmonHArizona25.7      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
Michael SimpsonHIdaho21.7      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Chris StewartHUtah7.7      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300