27 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Michele BachmannHMinnesota14.8      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Joni ErnstSIowa6.8      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Susan CollinsSMaine24.8      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Marsha BlackburnHTennessee18.8      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Virginia FoxxHNorth Carolina16.8      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Kelly AyotteSNew Hampshire10.8      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Lisa MurkowskiSAlaska18.8      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Renee EllmersHNorth Carolina10.8      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Dana RohrabacherHCalifornia32.8    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Cathy McMorris RodgersHWashington16.8      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Deb FischerSNebraska8.8      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jackie WalorskiHIndiana8.8      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Ann WagnerHMissouri8.8      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Ileana Ros-LehtinenHFlorida32.1      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Martha RobyHAlabama10.8      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Kristi NoemHSouth Dakota10.8      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Candice MillerHMichigan18.8      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Martha McSallyHArizona6.8      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Cynthia LummisHWyoming12.8      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Lynn JenkinsHKansas12.8      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Vicky HartzlerHMissouri10.8      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Kay GrangerHTexas24.8      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Barbara ComstockHVirginia6.8 NNNN0
Shelley Moore CapitoSWest Virginia6.8      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Susan BrooksHIndiana8.8      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Diane BlackHTennessee10.8      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Jaime Herrera BeutlerHWashington10.8      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360