27 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Michele BachmannHMinnesota15      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Joni ErnstSIowa7      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Susan CollinsSMaine25      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Marsha BlackburnHTennessee19      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Virginia FoxxHNorth Carolina17      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Kelly AyotteSNew Hampshire11      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Lisa MurkowskiSAlaska19.1      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Renee EllmersHNorth Carolina11      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Dana RohrabacherHCalifornia33    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Cathy McMorris RodgersHWashington17      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Deb FischerSNebraska9      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jackie WalorskiHIndiana9      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Ann WagnerHMissouri9      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Ileana Ros-LehtinenHFlorida32.4      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Martha RobyHAlabama11      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Kristi NoemHSouth Dakota11      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Candice MillerHMichigan19      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Martha McSallyHArizona7      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Cynthia LummisHWyoming13      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Lynn JenkinsHKansas13      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Vicky HartzlerHMissouri11      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Kay GrangerHTexas25      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Barbara ComstockHVirginia7 NNNN0
Shelley Moore CapitoSWest Virginia7      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Susan BrooksHIndiana9      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Diane BlackHTennessee11      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Jaime Herrera BeutlerHWashington11      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360