27 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Michele BachmannHMinnesota14.6      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Joni ErnstSIowa6.6      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Susan CollinsSMaine24.6      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Marsha BlackburnHTennessee18.6      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Virginia FoxxHNorth Carolina16.6      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Kelly AyotteSNew Hampshire10.6      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Lisa MurkowskiSAlaska18.6      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Renee EllmersHNorth Carolina10.6      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Dana RohrabacherHCalifornia32.6    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Cathy McMorris RodgersHWashington16.6      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Deb FischerSNebraska8.6      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jackie WalorskiHIndiana8.6      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Ann WagnerHMissouri8.6      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Ileana Ros-LehtinenHFlorida31.9      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Martha RobyHAlabama10.6      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Kristi NoemHSouth Dakota10.6      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Candice MillerHMichigan18.6      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Martha McSallyHArizona6.6      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Cynthia LummisHWyoming12.6      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Lynn JenkinsHKansas12.6      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Vicky HartzlerHMissouri10.6      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Kay GrangerHTexas24.6      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Barbara ComstockHVirginia6.6 NNNN0
Shelley Moore CapitoSWest Virginia6.6      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Susan BrooksHIndiana8.6      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Diane BlackHTennessee10.6      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Jaime Herrera BeutlerHWashington10.6      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360