U.S. Congress

Republican Members of Congress from Swing States


72 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Mark AmodeiHNevada8.4      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Kelly AyotteSNew Hampshire9.1      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Michele BachmannHMinnesota13.1      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Gus BilirakisHFlorida13.1      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Rod BlumHIowa5.1      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Dave BratHVirginia5.3 NNNN29
Vern BuchananHFlorida13.1      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Ken BuckHColorado5.1      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Richard BurrSNorth Carolina15.1      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Steve ChabotHOhio25.1      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Curt ClawsonHFlorida5.7 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Howard CobleHNorth Carolina35.1    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Mike CoffmanHColorado11.1      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Barbara ComstockHVirginia5.1 NNNN0
Ander CrenshawHFlorida19.1      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Ron DeSantisHFlorida7.1      YYY YY Ydesantis.house.gov202-225-27060
Mario Diaz-BalartHFlorida17.1      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Sean DuffyHWisconsin9.1      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Renee EllmersHNorth Carolina9.1      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Joni ErnstSIowa5.1      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Randy ForbesHVirginia18.7      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Virginia FoxxHNorth Carolina15.1      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Cory GardnerSColorado5.1      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Bob GibbsHOhio9.1      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Bob GoodlatteHVirginia27.1      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Chuck GrassleySIowa39.1      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Morgan GriffithHVirginia9.1      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Glenn GrothmanHWisconsin5.1 NNNN0
Joe HeckHNevada9.1      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Dean HellerSNevada8.8      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
George HoldingHNorth Carolina7.1      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Richard HudsonHNorth Carolina7.1      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
Robert HurtHVirginia9.1      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
Bill JohnsonHOhio9.1      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Ron JohnsonSWisconsin9.1      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
David JollyHFlorida6    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
Walter JonesHNorth Carolina25.1      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
Jim JordanHOhio13.1      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
David JoyceHOhio7.1    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Steve KingHIowa17.1      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
John KlineHMinnesota17.1      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Doug LambornHColorado13.1      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Robert LattaHOhio12.2      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Patrick McHenryHNorth Carolina15.1      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Mark MeadowsHNorth Carolina7.1      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
John MicaHFlorida27.1   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Jeff MillerHFlorida18.4      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Rich NugentHFlorida9.1      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Erik PaulsenHMinnesota11.1      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Robert PittengerHNorth Carolina7.1      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Rob PortmanSOhio9.1      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Bill PoseyHFlorida11.1      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Jim RenacciHOhio9.1      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Reid RibbleHWisconsin9.1      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Scott RigellHVirginia9.1      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Thomas RooneyHFlorida11.1      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Ileana Ros-LehtinenHFlorida30.5      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Dennis RossHFlorida9.1      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Marco RubioSFlorida9.1      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Paul RyanHWisconsin21.1      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031453
James SensenbrennerHWisconsin41.1      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Steve SoutherlandHFlorida9.1      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Steve StiversHOhio9.1      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Patrick TiberiHOhio19.1      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Thom TillisSNorth Carolina5.1      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Scott TiptonHColorado9.1      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Mike TurnerHOhio17.1      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Dan WebsterHFlorida9.1      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Brad WenstrupHOhio7.1      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Robert WittmanHVirginia12.2      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Ted YohoHFlorida7.1      YYY YY Yyoho.house.gov202-225-57440
David YoungHIowa5.1      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760