U.S. Congress

Republican Members of Congress from Western United States


53 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Mark AmodeiHNevada8.4      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
John BarrassoSWyoming12.7      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Jaime Herrera BeutlerHWashington9.1      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Rob BishopHUtah17.1      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Ken BuckHColorado5.1      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Ken CalvertHCalifornia27.1      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
John CampbellHCalifornia14.2      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Jason ChaffetzHUtah11.1      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Mike CoffmanHColorado11.1      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Paul CookHCalifornia7.1      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Mike CrapoSIdaho21.1      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Steve DainesSMontana5.1      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Jeff DenhamHCalifornia9.1      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Mike EnziSWyoming23.1      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Jeff FlakeSArizona7.1      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Trent FranksHArizona17.1      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Cory GardnerSColorado5.1      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Paul GosarHArizona9.1      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Orrin HatchSUtah43.1      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Joe HeckHNevada9.1      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Dean HellerSNevada8.8      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Duncan HunterHCalifornia11.1   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Darrell IssaHCalifornia19.1      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Raul LabradorHIdaho9.1      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Doug LaMalfaHCalifornia7.1      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
Doug LambornHColorado13.1      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Mike LeeSUtah9.1      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Cynthia LummisHWyoming11.1      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
John McCainSArizona33.1      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Kevin McCarthyHCalifornia13.1      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Tom McClintockHCalifornia11.1      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Buck McKeonHCalifornia27.1      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
Martha McSallyHArizona5.1      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Gary MillerHCalifornia21.1      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Lisa MurkowskiSAlaska17.2      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Dan NewhouseHWashington5.1 NNNN0
Devin NunesHCalifornia17.1      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Steve PearceHNew Mexico17.1      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
David ReichertHWashington15.1      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Jim RischSIdaho11.1   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Cathy McMorris RodgersHWashington15.1      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Dana RohrabacherHCalifornia31.1    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Mitt RomneySUtah1.1      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511622
Edward RoyceHCalifornia27.1      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Matt SalmonHArizona25.1      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
David SchweikertHArizona9.1      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Michael SimpsonHIdaho21.1      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Chris StewartHUtah7.1      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Dan SullivanSAlaska5.1      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Scott TiptonHColorado9.1      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
David ValadaoHCalifornia7.1      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
Greg WaldenHOregon21.1      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Don YoungHAlaska47      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650