U.S. Congress

Republican Members of Congress from Midwestern United States


73 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Justin AmashHMichigan9.1      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Michele BachmannHMinnesota13.1      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Dan BenishekHMichigan9.1      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Kerry BentivolioHMichigan7.1      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Rod BlumHIowa5.1      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Roy BluntSMissouri9.1      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
Mike BostHIllinois5.1      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Susan BrooksHIndiana7.1      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Larry BucshonHIndiana9.1      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Dave CampHMichigan29.1      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
Steve ChabotHOhio25.1      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Daniel CoatsSIndiana31.1      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Kevin CramerHNorth Dakota7.1    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
Rodney DavisHIllinois7.1      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Robert DoldHIllinois9.1      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Sean DuffyHWisconsin9.1      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Joni ErnstSIowa5.1      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Deb FischerSNebraska7.1      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jeff FortenberryHNebraska15.1      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Bob GibbsHOhio9.1      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Chuck GrassleySIowa39.1      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Sam GravesHMissouri19.1      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Glenn GrothmanHWisconsin5.1 NNNN0
Vicky HartzlerHMissouri9.1      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
John HoevenSNorth Dakota9.1      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
Tim HuelskampHKansas9.1      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Bill HuizengaHMichigan9.1      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Randy HultgrenHIllinois9.1      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Lynn JenkinsHKansas11.1      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Bill JohnsonHOhio9.1      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Ron JohnsonSWisconsin9.1      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Jim JordanHOhio13.1      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
David JoyceHOhio7.1    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Steve KingHIowa17.1      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
Adam KinzingerHIllinois9.1      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Mark KirkSIllinois9.2      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
John KlineHMinnesota17.1      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Robert LattaHOhio12.2      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Billy LongHMissouri9.1      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Blaine LuetkemeyerHMissouri11.1   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Luke MesserHIndiana7.1      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
Candice MillerHMichigan17.1      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Jerry MoranSKansas9.1      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Kristi NoemHSouth Dakota9.1      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Erik PaulsenHMinnesota11.1      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Rob PortmanSOhio9.1      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Jim RenacciHOhio9.1      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Reid RibbleHWisconsin9.1      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Pat RobertsSKansas23.1      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Mike RogersHMichigan19.1      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Todd RokitaHIndiana9.1      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Peter RoskamHIllinois13.1    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Mike RoundsSSouth Dakota5.1      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Paul RyanHWisconsin21.1      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031453
Ben SasseSNebraska5.1      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
James SensenbrennerHWisconsin41.1      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
John ShimkusHIllinois23.1      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Adrian SmithHNebraska13.1      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Jason SmithHMissouri6.7      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Steve StiversHOhio9.1      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Marlin StutzmanHIndiana9.3      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Lee TerryHNebraska21.1      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
John ThuneSSouth Dakota15.1      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Patrick TiberiHOhio19.1      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Mike TurnerHOhio17.1      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Fred UptonHMichigan33.1      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
Ann WagnerHMissouri7.1      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Tim WalbergHMichigan13.1      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Jackie WalorskiHIndiana7.1      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Brad WenstrupHOhio7.1      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Kevin YoderHKansas9.1      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
David YoungHIowa5.1      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760
Todd YoungHIndiana9.1      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150