U.S. Congress

Democratic Members of Congress


23 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Xavier BecerraHCalifornia27.8      YYY YY Ybecerra.house.gov202-225-62350
Tony CardenasHCalifornia7.8      YYY YY Ycardenas.house.gov202-225-61310
JoaquĆ­n CastroHTexas7.8      YYY YY Ycastro.house.gov202-225-32361
Henry CuellarHTexas15.8      YYY YY Ycuellar.house.gov202-225-16400
Pete GallegoHTexas7.8      YYY YY Ygallego.house.gov202-225-45110
Ruben GallegoHArizona5.8    YYY YY Yrubengallego.house.gov202-225-40650
Joe GarciaHFlorida7.8      YYY YY Ygarcia.house.gov202-225-27780
Luis GutierrezHIllinois27.8      NYY YY Ygutierrez.house.gov202-225-82030
Ruben HinojosaHTexas23.8      YYY YY Yhinojosa.house.gov202-225-25310
Filemon Vela, Jr.HTexas7.8    YYY YY Yvela.house.gov202-225-99010
Ben Ray LujanHNew Mexico11.8      YYY YY Ylujan.house.gov202-225-61900
Gloria Negrete McLeodHCalifornia7.8      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Bob MenendezSNew Jersey14.8      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-47441
Grace NapolitanoHCalifornia21.8      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Alexandria Ocasio-CortezHNew York1.8 NNNNocasio-cortez.house.gov32
Charlie RangelHNew York47.8      YYY YY Yrangel.house.gov202-225-43650
Lucille Roybal-AllardHCalifornia27.8      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Raul RuizHCalifornia7.8      YYY YY Yruiz.house.gov202-225-53300
Linda SanchezHCalifornia17.8      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Loretta SanchezHCalifornia23.8      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Jose SerranoHNew York30.6      NYY YY Yserrano.house.gov202-225-43610
Juan VargasHCalifornia7.8      YYY YY Yvargas.house.gov202-225-80450
Nydia VelazquezHNew York27.8      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610