U.S. Congress

Democratic Members of Congress


23 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Xavier BecerraHCalifornia28      YYY YY Ybecerra.house.gov202-225-62350
Tony CardenasHCalifornia8      YYY YY Ycardenas.house.gov202-225-61310
JoaquĆ­n CastroHTexas8      YYY YY Ycastro.house.gov202-225-32361
Henry CuellarHTexas16      YYY YY Ycuellar.house.gov202-225-16400
Pete GallegoHTexas8      YYY YY Ygallego.house.gov202-225-45110
Ruben GallegoHArizona6    YYY YY Yrubengallego.house.gov202-225-40650
Joe GarciaHFlorida8      YYY YY Ygarcia.house.gov202-225-27780
Luis GutierrezHIllinois28      NYY YY Ygutierrez.house.gov202-225-82030
Ruben HinojosaHTexas24      YYY YY Yhinojosa.house.gov202-225-25310
Filemon Vela, Jr.HTexas8    YYY YY Yvela.house.gov202-225-99010
Ben Ray LujanHNew Mexico12      YYY YY Ylujan.house.gov202-225-61900
Gloria Negrete McLeodHCalifornia8      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Bob MenendezSNew Jersey15      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-47441
Grace NapolitanoHCalifornia22      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Alexandria Ocasio-CortezHNew York2 NNNNocasio-cortez.house.gov32
Charlie RangelHNew York48      YYY YY Yrangel.house.gov202-225-43650
Lucille Roybal-AllardHCalifornia28      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Raul RuizHCalifornia8      YYY YY Yruiz.house.gov202-225-53300
Linda SanchezHCalifornia18      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Loretta SanchezHCalifornia24      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Jose SerranoHNew York30.8      NYY YY Yserrano.house.gov202-225-43610
Juan VargasHCalifornia8      YYY YY Yvargas.house.gov202-225-80450
Nydia VelazquezHNew York28      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610