U.S. Congress

Women Democratic Members of Congress


16 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Karen BassHCalifornia9.8      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840
Joyce BeattyHOhio7.8      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Corrine BrownHFlorida27.8      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Yvette ClarkeHNew York13.8      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Donna EdwardsHMaryland12.4      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Marcia FudgeHOhio11.9      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Kamala HarrisSCalifornia3.8      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-3553107
Sheila Jackson-LeeHTexas25.8      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Eddie JohnsonHTexas27.8      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Robin KellyHIllinois7.5      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Barbara LeeHCalifornia22.6      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Gwen MooreHWisconsin15.8      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Ilhan OmarHMinnesota1.8 NNNNomar.house.gov34
Terri SewellHAlabama9.8      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Maxine WatersHCalifornia29.8      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Frederica WilsonHFlorida9.8      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060