U.S. Congress

Democratic Congressmen


16 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Xavier BecerraHCalifornia27.5      YYY YY Ybecerra.house.gov202-225-62350
Tony CardenasHCalifornia7.5      YYY YY Ycardenas.house.gov202-225-61310
JoaquĆ­n CastroHTexas7.5      YYY YY Ycastro.house.gov202-225-32361
Henry CuellarHTexas15.5      YYY YY Ycuellar.house.gov202-225-16400
Pete GallegoHTexas7.5      YYY YY Ygallego.house.gov202-225-45110
Ruben GallegoHArizona5.5    YYY YY Yrubengallego.house.gov202-225-40650
Joe GarciaHFlorida7.5      YYY YY Ygarcia.house.gov202-225-27780
Luis GutierrezHIllinois27.5      NYY YY Ygutierrez.house.gov202-225-82030
Ruben HinojosaHTexas23.5      YYY YY Yhinojosa.house.gov202-225-25310
Filemon Vela, Jr.HTexas7.5    YYY YY Yvela.house.gov202-225-99010
Ben Ray LujanHNew Mexico11.5      YYY YY Ylujan.house.gov202-225-61900
Bob MenendezSNew Jersey14.5      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-47441
Charlie RangelHNew York47.5      YYY YY Yrangel.house.gov202-225-43650
Raul RuizHCalifornia7.5      YYY YY Yruiz.house.gov202-225-53300
Jose SerranoHNew York30.3      NYY YY Yserrano.house.gov202-225-43610
Juan VargasHCalifornia7.5      YYY YY Yvargas.house.gov202-225-80450