U.S. Congress

Senators


8 Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
Roy Blunt(R)Missouri9.1      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John Boozman(R)Arkansas9.1      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Tom Coburn(R)Oklahoma15.1      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad Cochran(R)Mississippi41.2    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Ted Cruz(R)Texas7.1      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
Lindsey Graham(R)South Carolina17.1      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Mitch McConnell(R)Kentucky35.1      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541153
Roger Wicker(R)Mississippi12.1      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532