U.S. Congress

Senators


7 Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
Sherrod Brown(D)Ohio13.1      YYY YY Ybrown.senate.gov202-224-23154
Joni Ernst(R)Iowa5.1      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Cory Gardner(R)Colorado5.1      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Martin Heinrich(D)New Mexico7.1      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
Ron Johnson(R)Wisconsin9.1      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Jeff Merkley(D)Oregon11.1      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Ben Sasse(R)Nebraska5.1      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240