U.S. Congress

Senators


47 Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
Lamar Alexander(R)Tennessee17.3      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
John Barrasso(R)Wyoming12.8      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Roy Blunt(R)Missouri9.3      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John Boozman(R)Arkansas9.3      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Sherrod Brown(D)Ohio13.3      YYY YY Ybrown.senate.gov202-224-23154
Richard Burr(R)North Carolina15.3      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Shelley Moore Capito(R)West Virginia5.3      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Tom Carper(D)Delaware19.3      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-24411
Bill Cassidy(R)Louisiana5.3      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Daniel Coats(R)Indiana31.3      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Tom Coburn(R)Oklahoma15.3      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad Cochran(R)Mississippi41.3    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Chris Coons(D)Delaware9.4      YYY YY Ycoons.senate.gov202-224-50421
Bob Corker(R)Tennessee13.3      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
Tom Cotton(R)Arkansas5.3      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Steve Daines(R)Montana5.3      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Mike Enzi(R)Wyoming23.3      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Joni Ernst(R)Iowa5.3      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Deb Fischer(R)Nebraska7.3      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Cory Gardner(R)Colorado5.3      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Lindsey Graham(R)South Carolina17.3      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Chuck Grassley(R)Iowa39.3      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Martin Heinrich(D)New Mexico7.3      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
James Inhofe(R)Oklahoma25.4      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Johnny Isakson(R)Georgia15.3      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Ron Johnson(R)Wisconsin9.3      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Angus King(I)Maine7.3      YYY YY Yking.senate.gov202-224-53441
Mark Kirk(R)Illinois9.4      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Amy Klobuchar(D)Minnesota13.3      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
John McCain(R)Arizona33.3      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Mitch McConnell(R)Kentucky35.3      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541153
Jeff Merkley(D)Oregon11.3      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Jerry Moran(R)Kansas9.3      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Rand Paul(R)Kentucky9.3      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
David Perdue(R)Georgia5.3      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Gary Peters(D)Michigan7.3      YYY YY Ypeters.senate.gov202-224-62211
Rob Portman(R)Ohio9.3      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Pat Roberts(R)Kansas23.3      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Ben Sasse(R)Nebraska5.3      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Jeanne Shaheen(D)New Hampshire11.3      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Richard Shelby(R)Alabama33.3      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Debbie Stabenow(D)Michigan19.3      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
John Thune(R)South Dakota15.3      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Mark Warner(D)Virginia11.3      NYY YY Ywarner.senate.gov202-224-20232
Elizabeth Warren(D)Massachusetts7.3      YYY YY Ywarren.senate.gov202-224-4543402
Sheldon Whitehouse(D)Rhode Island13.3      YYY YY Ywhitehouse.senate.gov202-224-29213
Roger Wicker(R)Mississippi12.3      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532